Games 2012-01-24 11:34:45

Ai dam me MU non rs thi vao ung ho nhe :D


[size=3]Xin chaøo caùc baïn………![/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Caùc baïn ñaõ chaùn nhöõng laàn out ra vaøo lieân tuïc ñeå reset….?[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Caùc baïn laø ngöôøi ñam meâ MU nhöng quaù baän roän vaø k coù thôøi gian chôi…?[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Caùc baïn k coù khaû naêng ñaàu tö tieàn baïc vaøo game…?[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Hay caùc baïn ñaõ quaù meät moûi vì nhöõng ñeâm daøi caøy cuoác ôû caùc MU khaùc…?[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Haõy ñeán vôùi chuùng toâi: MUgiaitri.org[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Thoâng tin sever:[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Phieân baûn MU ss4 non rs max lv 1000, class thöôøng 1 lv 20 point( DL, MG 25 point)hoaøn toaøn mieãn phí,ñöôøng truyeàn cöïc maïnh,k sôï lag bug.[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Soá maùy chuû: 2 sub( sv1 PK trade, sv2 non pk trade)[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Tham gia test thöû ngay hoâm nay(24/1/2012)[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Vôùi tieâu chí laøm 1 sever thoaûi maùi cho ae khi chôi, MU seõ khoâng thu baát cöù khoaûng phí naøo( chæ tröø luùc ñoåi giôùi tính laø 20k/1 laàn) vaø ñeå giaûm bôùt aùp löïc cho Gamer vaø ñoäi nguõ GM, sever seõ onl töø 6h00 saùng ñeán 23h00 ñeâm .Tuy nhieân, k vì vaäy maø MU giaûm ñi soá löôïng even ñaâu nheù.Thaäm chí soá löôïng even seõ coøn nhieàu hôn caùc MU khaùc.[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Sau ñaây laø caùc even cô baûn:[/size]

[size=3]Chao Castle Event, White Wizard Event, Golden Attack Event, Boss Attack Event, Kalima Event, Happy Hour Event, Kanturu Event, Crywolf Event, Casle Deep Event, Blue Event, Summer Event, X-mas Event, Raklion Event, Baruka Event, Dopple Event, Sky Event, Swamp Event, Moss Event[/size]

[size=3][/size]

[size=3]Vaø ñaëc bieät seõ coù theâm caùc even môùi nhö : giaûi cöùu coâng chuùa, truy tìm GM, War G, truy tìm saùt thuû v.v..[/size]

[size=3] [/size]

[size=3] Haõy tham gia ngay hoâm nay: MUgiaitri.org[/size]

[size=3] [/size]

[size=3]Khi can hoã trôï,ñoùng goùp yù kieán,xin vui long lieân heä : giaidapthacmac.mugiaitr[/size]i

MU lam de giai tri cac ae ung ho nhe …. 3big_love3 3big_love3 3big_love3 3big_love3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


size 3, size 3 Caùc baïn, caùc baïn, baïn ñaõ, lieân tuïc ñeå reset, k coù, caùc MU khaùc, size 3 Haõy, ngay hoâm nay, soá löôïng even,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)