Tin tức - pháp luật 2012-11-07 05:03:24

day 11/7 >"< OBaMa làm boss típ rùi anh em ơi vui gê


t&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; 11h36am_hanoi and 11h32pm_washington …. qua việc kiểm phiếu lần 1 th&igrave; cho thấy &Ocirc;ng Obama l&agrave;m tổng thống nhiệm k&igrave; 2 t&iacute;p r&ugrave;i n&egrave;

[size=7][size=medium]Obama thắng cử tổng thống Mỹ[/size][/size]


[size=6][size=medium]Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất, &ocirc;ng Barack Obama thắng cử với 274 phiếu đại cử tri. &Ocirc;ng viết tr&ecirc;n twitter ngay sau khi c&oacute; kết quả: "Xin cảm ơn. T&ocirc;i chiến thắng l&agrave; nhờ c&aacute;c bạn". [/size]
[size=medium]*Tiếp tục cập nhật[/size][/size]
[size=medium]- m&igrave;nh kh&ocirc;ng biết c&aacute;c bạn ra sao chứ .. m&igrave;nh thik &ocirc;ng n&agrave;y v&igrave; nhiều thứ … qu&aacute; khứ .. h&agrave;i hước… c&aacute;ch sống gần gủi … th&acirc;n thiện mang t&iacute;nh chất &ocirc;n h&ograve;a … ko tư bản hiếu chiến v&agrave; rất nhiều tư chất lảnh đạo m&agrave; mọi người rất đ&aacute;ng học hỏi [/size][size=medium][size=medium]3blingeye3[/size][/size][size=medium]3blingeye3…. n&oacute;i chung l&agrave; nếu &ocirc;ng n&agrave;y m&agrave; l&agrave;m tổng thống th&igrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; h&ograve;a b&igrave;nh 1 phần n&agrave;o cho thế giới …
[/size]
[size=medium](Tổng thống Barack Obama n&oacute;i chuyện với c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n khi &ocirc;ng tới thăm một văn ph&ograve;ng vận động tranh cử tại Chicago, bang Illinois. Ảnh: AFP) mọi l&uacute;c mọi nơi &ocirc;ng rất vui t&iacute;nh v&agrave; hiểu mọi người ( đ&aacute; l&ocirc;ng nheo + kử chỉ Iloveyou mới g&ecirc; )
[/size]
[size=medium][/size]
[size=medium]c&aacute;ch măn mắt kh&ocirc;ng cầu k&igrave; m&agrave; ch&uacute; trọng đến thoải m&aacute;i v&agrave; gần gủi [/size]

Pete Souza, &ocirc;ng Obama, phu nh&acirc;n Michelle v&agrave; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ugrave;ng v&agrave;o thang m&aacute;y đi l&ecirc;n một trong những ph&ograve;ng diễn ra lễ nhậm chức của &ocirc;ng h&ocirc;m 20/1/2009. V&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; trong thang m&aacute;y kh&aacute; lạnh n&ecirc;n &ocirc;ng Obama đ&atilde; cởi &aacute;o vest của m&igrave;nh ra v&agrave; kho&aacute;c l&ecirc;n vai vợ.
&Ocirc;ng dường như đang hạnh ph&uacute;c đến mức kh&ocirc;ng ngại b&agrave;y tỏ t&igrave;nh cảm với vợ m&igrave;nh bằng c&aacute;ch kề s&aacute;t đầu v&agrave; nh&igrave;n Michelle cười &acirc;u yếm
[size=medium][/size]
đ&ugrave;a ngich c&ugrave;ng con c&aacute;i ng&agrave;y sau……. Nh&agrave; Trắng ==

t&acirc;m sự c&ugrave;ng con g&aacute;i

chơi bống rổ với c&aacute;c anh l&iacute;nh tại 1 căn cứ qu&acirc;n sự b&iacute; mật==

Tổng thống Mỹ đến thăm ch&ugrave;a Kamakura của Nhật Bản ng&agrave;y 14/11/2010 v&agrave; ăn một c&acirc;y kem tr&agrave; xanh với những người b&aacute;n h&agrave;ng ở đ&acirc;y. &Ocirc;ng Obama từng đến ng&ocirc;i ch&ugrave;a n&agrave;y khi c&ograve;n b&eacute; v&agrave; vẫn nhớ rằng m&igrave;nh đ&atilde; ngồi ch&iacute;nh x&aacute;c vị tr&iacute; n&agrave;y ăn kem que. ngồi ăn kem dọc lề đường v&agrave; t&aacute;m với bất cứ &aacute;i gần &ocirc;ng

đi troll người kh&aacute;c ==

chơi tr&ograve; đas sủi đ&aacute; tr&ecirc;n nc

Tổng thống Obama thường thể hiện khiếu h&agrave;i hước của m&igrave;nh khi gặp c&aacute;c em nhỏ. C&ocirc; b&eacute; trong ảnh l&agrave; con của nghị sĩ Jack Reed trong một lần tới thăm ph&ograve;ng Bầu dục đ&atilde; rất th&iacute;ch th&uacute; khi chơi đ&ugrave;a c&ugrave;ng &ocirc;ng Obama.

troll thượng nghị sĩ ….. Nh&igrave;n thấy một ch&iacute;nh trị gia bước l&ecirc;n c&acirc;n, &ocirc;ng Obama đ&atilde; b&iacute; mật đứng ph&iacute;a sau v&agrave; đặt ch&acirc;n l&ecirc;n b&agrave;n c&acirc;n tr&ecirc;u.


[size=7][size=medium]L&yacute; do khiến ASEAN muốn Obama thắng cử[/size][/size]
C&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo ASEAN muốn Obama ở lại Nh&agrave; Trắng để &ocirc;ng c&oacute; thể tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đ&ocirc;ng &Aacute;, sự kiện sẽ diễn ra tại Phnom Penh trung tu&acirc;̀n tháng này. Hội nghị sẽ l&agrave; một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa l&atilde;nh đạo ASEAN với l&atilde;nh đạo c&aacute;c cường quốc thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Mỗi cường quốc đều sắp trải qua những thay đổi lớn do những lợi &iacute;ch trong nước lẫn b&ecirc;n ngo&agrave;i. Đối với ASEAN, Obama đại diện cho sự tiếp tục c&aacute;c cam kết của Mỹ đối với ch&acirc;u &Aacute;.

Nếu cựu thống đốc Mitt Romney gi&agrave;nh chiến thắng trong cuộc bầu cử, &ocirc;ng sẽ chẳng c&oacute; l&yacute; do n&agrave;o để tới Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; trong tương lai. Nhiệm vụ đầu ti&ecirc;n của Romney sẽ l&agrave; củng cố bộ m&aacute;y ch&iacute;nh quyền v&agrave; thay đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch đối ngoại đối với Trung Đ&ocirc;ng, tập trung v&agrave;o Iran v&agrave; Israel. Nếu Romney hướng tới ch&acirc;u &Aacute; th&igrave; &ocirc;ng sẽ chỉ quan t&acirc;m tới Trung Quốc v&agrave; Nhật Bản. ASEAN sẽ nằm ở vị tr&iacute; cuối c&ugrave;ng trong danh s&aacute;ch ưu ti&ecirc;n của &ocirc;ng.
Giới chức Campuchia, nước đang giữ vai tr&ograve; chủ tịch ASEAN, thực sự vui mừng khi Obama x&aacute;c nhận &ocirc;ng sẽ thăm Campuchia và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đ&ocirc;ng &Aacute;. Đ&acirc;y l&agrave; dấu hiệu cho thấy Nh&agrave; Trắng tin tưởng rằng Obama sẽ gi&agrave;nh thắng lợi trong cuộc bầu cử h&ocirc;m nay. Sau sự cố khiến ASEAN kh&ocirc;ng thể đưa ra th&ocirc;ng c&aacute;o chung trong cuộc họp thường ni&ecirc;n hồi th&aacute;ng 7, đương nhi&ecirc;n Phnom Penh rất muốn chứng tỏ rằng họ theo đuổi ch&iacute;nh s&aacute;ch đối ngoại trung lập đối với c&aacute;c cường quốc, đặc biệt l&agrave; Mỹ v&agrave; Trung Quốc.Kết quả n&agrave;y mang tới cho Obama một nhiệm kỳ tổng thống 4 năm nữa, để &ocirc;ng c&oacute; thể tiếp tục c&aacute;c kế hoạch đ&atilde; đề ra.

Kết quả n&agrave;y cũng tr&ugrave;ng với thăm d&ograve; &yacute; kiến c&ocirc;ng ch&uacute;ng tr&ecirc;n khắp thế giới, theo đ&oacute; c&oacute; đ&ecirc;n 81% số người được hỏi t&iacute;nh chung to&agrave;n cầu "bỏ phiếu" cho &ocirc;ng Obama.
Chỉ c&ograve;n một số bang nữa đang chờ kết quả, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c bang chiến trường gay cấn như Ohio v&agrave; Florida. Nếu Obama thắng ở Florida, nơi c&oacute; 29 phiếu đại cử tri, gần như chắc chắn tổng thống sẽ c&oacute; th&ecirc;m một nhiệm kỳ. Hiện với 90% số phiếu được kiểm ở bang n&agrave;y, tỷ lệ d&agrave;nh cho Obama l&agrave; 49,9%, Romney 49,3%. Sự c&aacute;ch biệt mỏng như thế n&agrave;y c&oacute; thể dẫn đến y&ecirc;u cầu kiểm phiếu lại như từng xảy ra năm 2000.

Tại Ohio, Obama c&oacute; 50% số phiếu ủng hộ so với 48% của Mitt Romney, kết quả n&agrave;y dựa tr&ecirc;n 62% số phiếu được kiểm.

Dự đo&aacute;n về một cuộc bầu cử khốc liệt trở th&agrave;nh hiện thực khi hai ứng vi&ecirc;n b&aacute;m đuổi nhau s&aacute;t n&uacute;t. &Ocirc;ng Obama vừa gi&agrave;nh được một chiến thắng quan trọng tại Pennsylvania.

Trong khi đ&oacute; c&aacute;c b&aacute;o ch&iacute; Mỹ dự đo&aacute;n phe D&acirc;n chủ cũng sẽ gi&agrave;nh đa số tại Thượng viện.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)