Bài đã gửi bởi kamourx


khách sạn........dưới mặt biển "siêu chất".

2013-12-09 01:35:35
Clip kimtan này vui nè  3crisp3


##########Hàng ngon, trắng trẻo, xinh gái, ngực khủng!!!!!

2013-12-09 01:15:39
:) vãi chếClip cực hót của Kimtan xem ở đây 

Đùa thế này mới vui :v

2013-12-09 01:14:31
:) vãi chếClip cực hót của Kimtan xem ở đây 

Fan cuồng Kim Tan số 1 Việt Nam - Siêu hài với đoạn chế Fan cuồng Kim Tan của JVevermind =))

2013-12-09 01:14:17
:) vãi chếClip cực hót của Kimtan xem ở đây 

!!!! Nóng Rừng Rực: Elly Trần mặc váy ngủ trong suốt khoe ngực khiêu gợi

2013-12-05 23:46:57
Bạn muốn mua Nước hoa chính hãnggiá rẻ Hãy đến với chúng tôi ! Mong được các bạn ủng hộ. Mình đang làm bài tập, đừng ném đá mình !!

Đau lòng cảnh cấp cứu bé trai bị bố bóp cổ đến chết

2013-01-18 20:10:12
thằng bố khốn nạn !!!

ôi gái VIỆT.... nhìn mà muốn vô tù quá...........

2013-01-08 17:44:26
hot girl đăng thư!!  

Trò chơi của trẻ em miền núi

2013-01-06 11:54:58
nhìn mà thương!! trượt patin của trẻ em miền núi đó !!

test IQ anh em cái nè nha.

2013-01-05 01:07:19
2 đáp án : +Đáp án 1: số 0      lấy các hàng x8 => hàng cuối là 4608 +đáp án 2: số 18 ,tổng các số  hàng  dưới sẽ bằng tống các số   hàng ở trên cộng lại    9= 7+2 ; 9+7+2= 5+7+6  ; 9+7+2+5+7+6= 4+6+x+8 ==>> x= 18 

Mất Hơn... 3 Giờ Để Đọc Từ Dài Nhất Thế Giới

2012-12-17 01:06:06
vẫn còn nữa :))  

Mất Hơn... 3 Giờ Để Đọc Từ Dài Nhất Thế Giới

2012-12-17 01:05:44
Methionylthreonylthreonylglutaminylala… ylglutaminylprolylleucylglutaminylsery… lserylthreonylalanylthreonylphenylalan… rylglycylphenylalanylprolylvalylprolyl… lanylarginylaspartylglycylglutaminylva… nylleucylprolylglycylvalylglutaminylis… ylglycylarginylalanyllysylleucylthreon… llysylalanylasparaginylserylglycylargi… eonylasparaginylglycylserylglycylgluta… nylglutamylleucylleucylvalyllysylalany… asparaginylphenylalanylvalylglutaminyl… ylthreonylvalylarginylglutaminylglycyl… utaminylvalylarginylvalylthreonylglycy… lylvalyllysylphenylalanyltyrosylarginy… cylglutaminylserylserylleucylaspartylp… glutaminylglutamylglycylaspartylleucyl… anylglutamylalanyltyrosylprolylglutamy… serylvalylasparaginylalanylthreonylasp… ylthreonylserylthreonylalanylglutamyll… tamylglutamylglutamylvalylprolylalanyl… eucylvalylserylthreonylalanylglutaminy… glutaminylthreonylarginylisoleucylglut… ylhistidylphenylalanylaspartylalanylar… lylglutamylmethionylvalylisoleucylaspa… nylglutaminylleucylprolylhistidyllysyl… lprolylprolyllysylprolyllysylserylargi… erylisoleucylalanylalanyllysylalanylgl… ylglutaminylserylprolylserylprolylisol… lprolylvalylarginylhistidylvalylarginy… lylvalylarginylserylvalylserylprolylal… onylserylprolylisoleucylarginylserylva… thionylarginyllysylthreonylglutaminyla… ylglycylprolylglutamylvalylprolylproly… tamylglycyltyrosylvalylalanylserylsery… ylarginylglutamylthreonylthreonylleucy… minylisoleucylarginylthreonylglutamylg… cylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyl… eucylserylglycylalanylalanylglycylalan… serylalanylseryltyrosylalanylalanylglu… lalanyllysylglutamylvalyllysylglutamin… lanylalanylvalylalanylthreonylvalylval… lalanylarginylvalylarginylglutamylprol… tamylglutaminylthreonylalanylglutaminy… eonylalanylvalylhistidylisoleucylgluta… glutaminylvalylarginyllysylglutamylala… threonyllysylvalylvalylvalylalanylalan… lutaminylglutamylleucyllysylserylargin… leucylthreonylthreonyllysylglutaminylg… alylthreonylhistidylglutamylglutaminyl… ylglutamyllysylthreonylphenylalanylval… ylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyl… oleucylserylglutamylglutamylisoleucylt… taminylvalylthreonylglutaminylglutamyl… ylthreonylarginyllysylthreonylvalylval… nylthreonylprolyllysylvalyllysylglutam… larginylglycylarginylglutamylglycyliso… lutamylglutaminylvalylglutaminylisoleu… ethionylarginyllysylglutamylalanylglut… hreonylisoleucylalanylvalylalanylthreo… utaminylglutamylthreonylisoleucylleucy… onylmethionylalanylthreonylarginylglut… utaminylvalylthreonylhistidylglycyllys… lalanylglutamylalanylvalylalanylthreon… ylglutaminylalanylarginylvalylarginylg… lycylhistidylleucylglutamylglutamylser… threonylthreonylleucylglutamyltyrosylg… leucylserylalanylalanyllysylvalylalany… nylprolylalanylserylglutamylprolylhist… llysylprolylarginylvalylisoleucylgluta… nylhistidylisoleucyllysylthreonylthreo… hionylhistidylisoleucylserylserylgluta… eonylaspartylleucylthreonylthreonylglu… laspartyllysylarginylprolylarginylthre… alanylthreonylvalylseryllysylisoleucyl… ylhistidylglycyltyrosylglutamylalanyls… lisoleucylalanylthreonylleucylglutamin… eonylserylserylalanylglutaminyllysylis… alanylprolylthreonylvalyllysylprolylse… nylalanylglutamylprolylthreonylprolyll… olylphenylalanylalanylaspartylthreonyl… erylglutamylalanylglycylvalylglutamylv… lylserylisoleucylthreonylglycylthreony… ylarginylphenylalanylglutamylvalylleuc… yllysylvalylthreonylglutamylthreonylal… alylglutamylisoleucylprolylvalylthreon… rylglycylleucyllysylasparaginylvalylth… lutamylserylvalylthreonylleucylglutamy… cyltyrosylprolylserylprolylthreonylval… lutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleu… tylphenylalanylglutaminylisoleucylthre… ylisoleucylalanylarginylleucylmethiony… ylalanylalanylglutamylaspartylserylgly… inylserylalanylvalylasparaginylglutamy… onylserylcysteinyltyrosylleucylalanylv… tamylphenylalanylglutamyllysylglutamyl… glutamyllysylphenylalanylthreonylthreo… ylalanylvalylglutamylserylarginylaspar… tylthreonylserylleucylthreonylglutamyl… lglycylglutamylprolylalanylalanylproly… yllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyl… lvalylvalylphenylalanylglycylcysteinyl… nylprolyllysylprolylhistidylvalyltyros… lylprolylleucylthreonylthreonylglycylt… tyrosylasparaginyllysylglutaminylthreo… ylvalylisoleucylserylmethionylthreonyl… lanylglycylglutamyltyrosylthreonylisol… sylhistidylglycylglutamylthreonylseryl… lutamylglutamylalanylaspartyltyrosylgl… ylglutaminylglutaminylglutamylmethiony… taminylvalylthreonylalanylphenylalanyl… ylvalylglycylglutamylthreonylalanylpro… rylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamy… inylalanylleucylisoleucylarginyllysyll… eonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyr… glutamylphenylalanylhistidylisoleucyls… ylarginylleucylisoleucyllysylglutamyli… ucylisoleucyllysylthreonylthreonylleuc… mylglutamylaspartylglycylglutamylgluta… lisoleucylserylglutamylserylglutamylal… lanylaspartylleucylarginylisoleucyllys… lleucylglutamylglycylmethionylglycylva… einyllysylmethionylserylglycyltyrosylp… yltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyl… lycylglutamylarginyltyrosylglutaminylm… lutaminylaspartylglycylarginylalanylse… lvalylleucylprolylglutamylaspartylglut… lanylphenylalanylalanylserylasparaginy… nylisoleucylcysteinylserylglycyllysyll… ylalanylprolylleucylglycylalanylprolyl… nylleucylglutamylprolylvalylserylargin… rolylarginylserylvalylserylarginylsery… ylprolylalanylarginylmethionylserylpro… lalanylarginylmethionylserylprolylalan… arginylarginylleucylglutamylglutamylth… ylleucylglutamylarginylleucyltyrosylly… yllysylprolylvalylserylphenylalanyllys… ylasparaginylcysteinylarginylphenylala… cylarginylprolylmethionylprolylglutamy… ylalanylhistidylaspartylglycylglutamin… ylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysyl… artylglycylthreonylglutaminylserylleuc… ylthreonylprolylserylaspartylserylglyc… lylalanylglutaminylasparaginylarginyla… ylserylvalylisoleucylleucylthreonylval… ylglutaminylvalyllysylprolylmethionylp… lysylasparaginylvalylasparaginylisoleu… eucylglutamylmethionyllysylvalylarginy… lylasparaginylprolylaspartylisoleucylv… lserylaspartylisoleucylisoleucylvalylp… lisoleucylarginylisoleucylglutamylglyc… alanylleucyllysylisoleucylaspartylsery… ylserylalanyltryptophyltyrosylthreonyl… ginyllysylalanylglycylarginylaspartylt… lvalylasparaginylvalylglutamylvalylglu… ylglutamylprolylglutamylarginyllysylle… glycylthreonyltyrosylarginylalanyllysy… lglutamylleucylglutamylprolylleucylhis… aminylglutamylglutaminyltryptophylglut… osylaspartyllysylglutamyllysylglutamin… phenylalanyllysyllysyllysylleucylthreo… inylphenylalanylglycylprolylalanylhist… ginylleucylthreonylprolylisoleucylsery… ylvalylglutamyltryptophylleucylhistidy… tamylalanylalanylasparaginylarginylleu… inylglutamylphenylalanylglycyltyrosylc… lycylvalylalanyltyrosylserylarginylasp… hreonylcysteinylarginylalanylthreonyla… laspartylhistidylthreonylserylalanylth… rtylglutamyllysylserylleucylvalylgluta… lylglutamylglycylarginyllysylglycylleu… ylglutamylleucylglutamylarginylmethion… lleucylthreonylglycylvalylthreonylthre… lysylglutaminyllysylprolylaspartylisol… ylprolylvalylarginylvalylleucylglutamy… lphenylalanylarginylcysteinylarginylva… minylprolyllysylvalylasparaginyltrypto… lutaminylleucylisoleucylarginyllysylse… alylarginyltyrosylaspartylglycylisoleu… leucylvalylaspartylcysteinyllysylseryl… ylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamy… ylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyll… ylglutaminylarginylglutamylaspartylphe… inylarginylalanylprolylglutamylprolyla… tidylvalylhistidylglutamylprolylglycyl… utamylvalylglutaminyllysylvalylasparty… threonylglutamylthreonyllysylglutamylv… nylglutamylarginylisoleucylthreonylhis… ylglutamylserylglutamylglutamylleucyla… ginylarginylthreonylglutamylglutamylgl… leucylthreonylalanylvalylglutamylleucy… lglutamylseryltyrosylglutamylglutamyll… laspartylglutamylleucylleucylhistidylt… lthreonylglutamylglutamylglutamyllysyl… amylglycyllysylisoleucylthreonylisoleu… rolylaspartyllysylisoleucylglutamylleu… lalanylprolyllysylisoleucylphenylalany… serylglutaminylthreonylvalylglycylglut… idylphenylalanylarginylvalylarginylval… lylglutamylcysteinylglutamyltryptophyl… ysylisoleucylglutamylarginylserylaspar… ltyrosyltryptophylprolylglutamylaspart… leucylvalylisoleucylarginylaspartylval… ylalanylserylisoleucylmethionylvalylly… cylalanylglycylglutamylthreonylserylse… leucylvalylglutaminylalanyllysylglutam… anylthreonylglutaminylglutamylleucylgl… ylglutamyllysylaspartylthreonylmethion… lcysteinylglutamylthreonylserylglutamy… ysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyc… tamylglycylaspartyllysyltyrosylarginyl… yllysylvalylhistidylphenylalanylleucyl… ylaspartylthreonylserylaspartylalanylg… lvalylleucylvalylglutamylaspartylgluta… eonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgl… lphenylalanylvalyllysylglutamylleucylg… alylprolylglutamylseryltyrosylserylgly… soleucylvalylserylprolylglutamylaspara… yptophyltyrosylhistidylasparaginylaspa… paraginylglycyllysyltyrosylthreonyliso… ycylarginylglutaminylasparaginylleucyl… onyllysylglutamylaspartylglutaminylgly… valylisoleucylaspartylglycyllysyllysyl… llysylmethionyllysylprolylarginylproly… aminylglycylleucylserylaspartylglutami… laspartylisoleucylvalylglutaminylleucy… glutamylserylvalylglutamylglycylvalylt… ylglutaminylglutamylvalylglutaminylpro… lisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylg… ylleucylisoleucylglutamylaspartylmethi… anylglycylasparaginyltyrosylserylpheny… lleucylglycylleucylserylthreonylserylg… erylvalylaspartylvalylisoleucylthreony… raginylvalylisoleucylglutamylglycylthr… cysteinyllysylvalylserylvalylprolylasp… yptophyltyrosylleucylasparaginylaspart… rolylaspartylaspartylarginylvalylgluta… lthreonyllysylglutaminylarginylleucylv… onylhistidylalanylserylaspartylglutamy… eucylvalylglycylarginylvalylglutamylth… ylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuc… cylleucylarginylaspartylleucylthreonyl… utaminylasparaginylvalylvalylphenylala… histidylserylglycylisoleucylaspartylva… lalanyllysylaspartyllysylglutamylisole… yllysylisoleucylglutamylalanylhistidyl… cylthreonylvalylleucylasparaginylmethi… lutamylglycyllysyltyrosylthreonylpheny… sparaginylmethionylthreonylserylglycyl… lglycylalanylisoleucylseryllysylprolyl… eonylvalylalanylglutamylserylglutaminy… tamylcysteinylglutamylvalylalanylaspar… lglutamyltryptophylleucylarginylaspart… ucylthreonylasparaginylasparaginylisol… tylglycylhistidyllysylarginylarginylle… hreonyllysylleucylaspartylaspartylisol… yrosyllysylvalylalanylthreonylseryllys… ylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleuc… raginylleucylthreonylvalylthreonylglut… lvalylphenylalanylthreonylvalylglutamy… ginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltr… ycylvalylvalylleucylglutamylserylaspar… leucylserylvalyllysylglycylthreonyliso… eucyllysylasparaginylcysteinylalanylis… lyltyrosylglycylphenylalanylarginylleu… erylalanylarginylleucylhistidylvalylgl… oleucyllysyllysylprolyllysylaspartylva… raginylalanylthreonylvalylalanylphenyl… istidylaspartylthreonylvalylprolylvaly… llysylserylvalylglutamylisoleucyllysyl… inylleucylvalylserylglutamylarginyllys… leucylglutaminylasparaginylisoleucylse… lutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalyl… inyllysylalanyllysylleucylphenylalanyl… isoleucylthreonyllysylthreonylmethiony… alylprolylglutamylthreonyllysylthreony… teinylglutamylvalylserylhistidylphenyl… thionyltryptophylleucyllysylasparaginy… ylmethionylserylglutamyllysylphenylala… ylglycyllysylleucylhistidylglutaminyll… araginylthreonylserylthreonylglutamyla… reonylphenylalanylvalylcysteinylglycyl… erylalanylthreonylleucylthreonylvalylt… eucylthreonylserylmethionylleucyllysyl… lutamylglutamyllysylaspartylthreonylis… valylthreonylvalylasparaginyltyrosylgl… syltryptophylleucyllysylasparaginylgly… threonylaspartyllysylcysteinylglutamin… lleucylthreonylhistidylserylleucylaspa… alylhistidylphenylalanylglycylaspartyl… phenylalanylvalylalanylglycyllysylalan… ylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargi… lanylarginyllysylhistidylisoleucyllysy… lutamyllysyllysylarginylalanylmethiony… mylvalylserylglutamylprolylaspartyliso… phylmethionyllysylaspartylaspartylglut… ucylthreonylaspartylarginylisoleucylly… lysyltyrosylvalylhistidylarginylleucyl… rginylmethionylserylaspartylalanylglyc… nylglycylglycylasparaginylvalylserylth… valylglutamylglycylarginylaspartylvaly… cyllysyllysylglutamylvalylglutaminylva… arginylalanylvalylvalylglutamylphenyla… ylaspartylaspartylvalylaspartylalanylh… ylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspa… lutaminylglutamylarginylhistidyllysylt… nylisoleucylhistidylarginylmethionylph… eonylarginylglutaminylserylaspartylala… nylalanylvalylalanylglycylarginylaspar… lleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpr… alylleucylglutaminylglutamylleucylglut… minylserylglycyllysylprolylalanylargin… nylisoleucylserylglycylarginylprolylgl… yptophyltyrosyllysylglutamylglutamylgl… ycylphenylalanyllysylcysteinyllysylphe… ylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleu… nylphenylalanylprolylglutamylaspartyla… einylglutamylalanyllysylasparaginylasp… ylthreonylserylalanylserylleucylserylv… lvalylserylprolylaspartylglutaminylglu… lylprolylalanylisoleucylisoleucylthreo… reonylvalylthreonylserylglutamylglycyl… alanylglutaminylcysteinylarginylvalyls… ylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysy… olylserylarginylphenylalanylphenylalan… lphenylalanylglutamylaspartylthreonylt… ucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylg… yltyrosylthreonylphenylalanylvalylalan… glycylglutaminylvalylserylserylthreony… glutamylalanylprolylglutamylserylisole… oleucylglutamylglutaminylglutamylisole… nyllysylglutamylphenylalanylserylseryl… lutamylglutamylglutamylglycylleucylhis… minylleucylseryllysylisoleucylasparagi… ucylleucylserylglutamylserylprolylvaly… anylaspartylserylglutamyllysylglutamyl… phenylalanylisoleucyllysylglutamylvaly… eucylserylmethionylglycylaspartylvalyl… nylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyl… tryptophylphenylalanylphenylalanylaspa… nylprolylserylalanylaspartyltyrosyllys… rtylglycylaspartylaspartylhistidylsery… ylalanylthreonyllysylleucylglutamylasp… hreonylcysteinylmethionylalanylserylas… threonylisoleucylcysteinylserylalanylt… ylseryllysylglycylglutamylglycylhistid… onylglutamylserylalanylvalylalanyllysy… ylglycylprolylcysteinylprolylprolylhis… lleucyllysylprolylisoleucylarginylcyst… olylalanylisoleucylphenylalanylglutamy… tamylprolylalanylprolylthreonylvalylth… utamylasparaginyllysylglutaminylleucyl… yrosylthreonylisoleucylisoleucylhistid… lserylglycylthreonylphenylalanylisoleu… utaminylarginylglutamylaspartylserylgl… lysylalanylglutamylasparaginylmethiony… ysteinylalanylalanylglutamylleucylleuc… threonylaspartylmethionylthreonylaspar… yllysylserylthreonylprolylglutamylalan… lprolylglutaminylthreonylprolylleucyll… alanylleucylaspartylserylglutamylgluta… lphenylalanylvalyllysylaspartylthreony… ucylisoleucylthreonylglutamylglutamyla… lseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyl… lleucylserylserylglutaminylleucylproly… ylleucylglutaminylserylisoleucylleucyl… ylthreonylprolylglutamylserylthreonyla… teinylisoleucylasparaginylglycylseryli… nylprolylleucyllysylglutamylprolylsery… eucylglutaminylisoleucylvalylglutaminy… alanylseryllysylglutamylglycylisoleucy… mylprolylglutamylthreonylglutaminylala… glutamyllysylisoleucylphenylalanylprol… lglutamylglutaminylisoleucylasparaginy… olylleucyllysylthreonylleucylleucylala… raginyltyrosylprolylglutaminylserylser… ionylhistidylseryltyrosylleucylthreony… lylleucylserylleucyllysylglutamyllysyl… sparaginylarginylglutamylglutaminylarg… sylglutaminylglutamylalanylglutaminyls… lglutaminylserylleucylalanylglutamylgl… lglutaminylserylprolylaspartylvalylmet… asparaginyltyrosylglutamylprolylleucyl… ylcysteinylthreonylglutamylglycylglycy… mylserylalanylasparaginylprolylleucylg… minylaspartylserylalanylvalylarginylis… erylleucylarginylphenylalanylprolylleu… lglutaminylvalylleucylleucyllysylgluta… araginylvalylvalylmethionylprolylproly… ylglutamylseryllysylarginylglutamylpro… lylglutaminylglutamylvalylglutaminylgl… llysylglutamylserylleucylleucylserylgl… glutaminylarginylleucylasparaginylleuc… cysteinylarginylalanylleucylglutaminyl… lglutaminylprolylglycylleucylphenylala… inylasparaginylisoleucylglutamyllysylv… lasparaginylisoleucylthreonylglutaminy… ucylmethionylcysteinylmethionyltyrosyl… serylvalylthreonylglutamylglutamylvaly… lglutamylaspartylvalylaspartylprolylgl… eucyllysylmethionylglutamylleucylargin… ylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylglu… ylthreonylalanylglutamylglycylprolylar… lycylalanyllysylthreonylserylleucylglu… artylserylphenylalanylserylglycylseryl… soleucylthreonylglutamylprolylglutamyl… lisoleucylserylthreonylglutamylglutamy… aginylvalylglutaminylserylarginylvalyl… eonylprolylvalylthreonyllysylglycylval… spartylglutamyllysylglutaminylaspartyl… glutamylglutamyllysylglutamylglutamyls… reonylglutamylglutamylvalylalanylthreo… tamylalanylglutamylglycylglycylleucyli… prolylmethionylisoleucylhistidylthreon… valylserylglutamylglutamylglycylaspart… nylthreonylserylisoleucylthreonylaspar… aginyltryptophyltyrosylphenylalanylglu… lylserylaspartylglutamyllysylphenylala… partylglutaminylasparaginylthreonyltyr… artyllysylvalylasparaginylthreonylglut… lglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyl… lglycyllysylthreonylalanylthreonylsery… llysylarginylalanylalanylprolylvalylis… utamylprolylleucylglutamylvalylalanyll… lphenylalanylthreonylcysteinylglutamyl… lasparaginylvalylarginylphenylalanylgl… alanylglycylarginylglutamylisoleucylty… einylserylisoleucylarginylserylserylly… glutamylisoleucylleucylarginylthreonyl… ylglycylglutamyltyrosylthreonylcystein… yltyrosylglycylserylvalylserylcysteiny… ylvalylthreonylvalylprolylglycylglycyl… leucylleucylprolylglutamylarginyllysyl… utamylvalylvalylleucyllysylserylvalyll… mylglutamylglutamylglutamylprolyllysyl… glutamyllysylvalyllysyllysylprolylalan… olylprolyllysylprolylvalylglutamylglut… lvalylthreonyllysylarginylglutamylargi… ylthreonyllysylvalylprolylglutamylisol… ylleucylprolylalanylprolylglutamylprol… nylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyl… lprolylglutamylprolylthreonylprolyliso… ylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysy… lyllysylglutamylglutamylalanylalanylly… lysylglycylvalylprolyllysyllysylthreon… lalanylglutamylarginylarginyllysylleuc… cylglutamyllysylprolylprolylaspartylgl… nyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylv… lyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyl… tamylserylglutamylphenylalanylvalylgly… lanylglutamylcysteinylleucylvalylseryl… hreonylthreonyltryptophylmethionyllysy… eucylarginylglutamylserylprolyllysylhi… lanylaspartylglycyllysylaspartylarginy… cylaspartylvalylglutaminylleucylseryla… hreonylcysteinylvalylleucylarginylleuc… ylthreonylserylthreonylalanyllysylleuc… rolylvalylarginylphenylalanylvalyllysy… amylvalylthreonylvalylvalyllysylglycyl… serylcysteinylglutamylleucylasparaginy… alyltryptophylarginyllysylaspartylglyc… ysylprolylglycylarginylisoleucylvalylp… ylmethionylarginylalanylleucylthreonyl… spartylaspartylthreonylaspartylalanylg… reonylvalylglutamylasparaginylalanylas… ysteinylserylserylcysteinylvalyllysylv… nylaspartyltryptophylleucylvalyllysylp… inylhistidylvalyllysylprolyllysylglycy… lalanylcysteinylaspartylisoleucylalany… inylisoleucyllysyltryptophylphenylalan… lisoleucylprolylalanylglutamylprolylas… mylisoleucylleucylarginylaspartylglycy… ucyllysylisoleucyllysylasparaginylalan… oleucylalanylglutamyltyrosylalanylvaly… ylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucy… lglutamylvalylglutamylleucylleucyllysy… ylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysy… ylaspartylalanylglutamylisoleucylseryl… ylglycylglutaminyltryptophyllysylleucy… inylprolylserylprolylthreonylcysteinyl… lglycylglycyllysylarginylphenylalanyll… yllysylleucylaspartylglutaminylalanylg… aminylalanylleucylasparaginylalanyliso… ylleucylthreonylvalyllysylglutamylisol… anylalanylvalylprolylleucyllysylaspart… rginylarginylglutaminylalanylarginylph… cylthreonylarginylglutamylalanylaspara… ysylglycylprolylaspartylisoleucylisole… nylalanylaspartylisoleucylisoleucylala… isoleucylleucylvalylisoleucylasparagin… ylaspartylaspartylglutamylglycylvalylt… utamylglycyllysyllysylthreonylserylala… reonylglycylisoleucylarginylleucyllysy… ucylglutamylaspartylglutaminylthreonyl… eonylalanylthreonylphenylalanylvalylcy… lutamyllysylmethionylhistidylvalylvaly… inylaspartylalanyllysylleucylhistidylt… cylisoleucylserylserylglutamylglycylly… mylmethionyllysylglutamylvalylthreonyl… lglutaminylisoleucyllysylalanylglutami… ylthreonylalanylglutaminylleucyllysylv… lyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllys… ylalanylvalylglutamyllysylaspartylglut… teinylglutamylvalylseryllysylaspartylv… lalanyllysylaspartylglycylglutamylglut… lysyltyrosylserylisoleucyllysylalanyla… oleucylleucyllysylisoleucyllysyllysyla… ylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinyla… tyllysylthreonyllysylalanylasparaginyl… inylleucylisoleucylglutamylvalylglutam… ylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyl… lalanylglutamylisoleucylglutamylleucyl… tidylglycylglutaminyltryptophyllysylle… ylthreonylalanylserylprolylaspartylcys… tamylaspartylglycyllysyllysylhistidyli… ylasparaginylcysteinylglutaminylleucyl… ylvalylserylphenylalanylglutaminylalan… alanylalanylasparaginylleucyllysylvaly… leucylphenylalanylisoleucylthreonylpro… ylphenylalanylglutamyllysylaspartylglu… lcysteinylglutamylvalylserylarginylglu… larginyltryptophylleucyllysylglycylthr… eonylglycylaspartylaspartylarginylphen… laspartylglycylthreonyllysylhistidylse… lalanylalanylphenylalanylglutamylaspar… nylphenylalanylglutamylalanylglutamyla… ycyllysylleucylisoleucylisoleucylgluta… lphenylalanylleucylthreonylprolylleucy… sylglutamyllysylglutamylserylalanylval… leucylserylhistidylaspartylasparaginyl… lphenylalanyllysylasparaginylaspartylg… nylthreonylarginylserylvalylserylmethi… llysylthreonylhistidylserylisoleucylth… ylserylisoleucylaspartylaspartylthreon… lylglutamylalanylmethionylglycylmethio… cylthreonylvalylleucylglutamylglycylas… onylglycyllysylleucylglutaminylasparty… lysylaspartylglutamylvalylisoleucylleu… ucylseryllysylalanylaspartylalanylprol… ysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuc… lanylvalylisoleucyllysylthreonylaspart… eucylisoleucylleucyllysyllysylalanylle… ylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylas… yllysylthreonylserylglycyllysylleucyla… inylglutamylisoleucyllysylleucylvalyla… lglutamylvalylmethionylglutamylthreony… lalanylglutamylthreonylglutamylisoleuc… eucylhistidylalanylasparaginyltryptoph… nylleucylleucylglutaminylthreonylproly… lysylglutamylglutamylglycyllysylisoleu… stidylasparaginylcysteinylarginylleucy… ycylvalylaspartylphenylalanylglutaminy… erylserylalanylhistidylleucylarginylva… glycylleucylleucylarginylprolylleucyll… nylalanylglycylglutamylthreonylalanylt… lglutamylleucylseryltyrosylglutamylasp… yptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyll… yllysylvalylvalylprolylarginylserylglu… ylleucylthreonylleucylarginylaspartylv… ylglycylglutamylvalylglutaminylleucylt… nyllysylthreonylhistidylalanylasparagi… amylprolylprolylvalylglutamylphenylala… laspartylglutaminylthreonylvalylglutam… lvalylleucylglutamylcysteinylglutamylv… alanyllysylvalyllysyltryptophylphenyla… glutamylisoleucylleucyllysylseryllysyl… lanylaspartylglycylarginylvalylarginyl… partylcysteinylthreonylprolylglutamyla… lthreonylcysteinylaspartylalanyllysyla… ylcysteinylasparaginylleucylasparaginy… lglutamylphenylalanylleucylarginylprol… minylvalylarginylglutamyllysylglutamyl… lutamylcysteinylglutamylleucylserylarg… alyllysyltryptophylphenylalanyllysylas… lysyllysylglycyllysyllysyltyrosylaspar… ylalanylvalylarginylisoleucylleucylval… lleucylleucylaspartylaspartylglutamyla… lutamylvalylarginylthreonylalanylargin… lthreonylvalylleucylglutamylglutamylgl… yllysylasparaginylleucylalanylasparagi… mylthreonylaspartylthreonylisoleucylly… lseryllysylprolylglycylalanylglutamylv… glycylaspartylglutamylglutamylisoleucy… inyltyrosylglutamylisoleucylleucylthre… ylisoleucylleucylvalylisoleucylglutami… lutamylaspartylalanylglycylasparaginyl… eucylprolylserylserylarginylthreonylas… tidylglutamylleucylalanylalanylglutamy… lylglutaminylasparaginylleucylglutamyl… yllysylalanylglutamylphenylalanylvalyl… utamylserylphenylalanylprolylvalylglut… laspartyllysylthreonylleucylglutamylse… ylvalylisoleucylalanylaspartylglycylly… llysylaspartylalanylthreonylleucylglut… yltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycy… nylhistidylleucylthreonylvalylisoleucy… lvalylvalylprolylleucyllysylaspartylth… aminylglutaminylglutamylvalylvalylphen… lvalylasparaginylthreonylglutamylglycy… enylalanylarginylasparaginylglutamylgl… partylserylseryllysyltyrosylisoleucyli… ylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargi… stidylleucylaspartylaspartylglutaminyl… valylserylleucylthreonylasparaginylhis… ylvalyllysylserylalanylalanylasparagin… mylglutamylaspartylleucylarginylisoleu… partylisoleucylglutamylthreonylmethion… nylphenylalanyltryptophylcysteinyllysy… aginylvalylthreonylleucyllysyltryptoph… tamylglutamylvalylprolylphenylalanylas… yrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyl… lisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyl… lycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthre… ysylserylvalylalanylglutamylleucylleuc… rolylthreonylglutamylphenylalanylvalyl… tylglutaminylthreonylvalylthreonylglut… nylvalylphenylalanylserylcysteinylglut… ylalanylasparaginylvalyllysyltryptophy… inylglutamylisoleucyllysylglutamylglyc… lglutamyllysylaspartylglycylserylisole… soleucyllysylaspartylcysteinylarginyll… nylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycy… erylarginylalanylarginylleucylphenylal… rolylvalylglutamylisoleucylisoleucylar… isoleucylleucylglutamylalanylprolylgly… anylleucylalanylglutamylleucylasparagi… alylglutaminyltryptophylleucylarginyla… valylvalylglutaminylglycylaspartyllysy… ylserylglutamylglycyllysylisoleucylhis… ylcysteinylaspartylisoleucyllysylproly… tamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuc… lanylarginylalanyllysylleucylglutamyll… soleucyllysylthreonylalanylaspartylglu… rtylvalylglycyllysylprolylleucylthreon… spartylalanyltyrosylprolyllysylalanylg… ylalanyllysylglutamylasparaginylglutam… eonylisoleucylaspartylthreonylthreonyl… ylphenylalanylarginylisoleucylleucylgl… llysylglycylarginyltyrosyllysylisoleuc… ysylhistidylglycyllysylalanylglutamylg… ylleucyllysylvalylisoleucylaspartylval… araginylleucylglutamylvalylthreonylglu… ycylglutamylvalylserylleucylalanyltryp… hreonylaspartylglycylglycylseryllysyli… valylglutamylarginylarginylaspartyliso… tophylvalylleucylalanylthreonylasparty… lglutamylphenylalanylthreonylvalylthre… ylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphen… nylasparaginylarginylvalylglycylthreon… threonylaspartylasparaginylprolylvalyl… sylaspartylvalylprolylglycylprolylprol… leucylthreonylaspartylvalylasparaginyl… leucylthreonyltryptophylglutamylprolyl… glycylalanylglutamylisoleucylthreonyla… amylleucylarginylaspartyllysylthreonyl… rtylthreonylalanylmethionylthreonylval… ylserylalanylthreonylvalylthreonylaspa… nylglutamyltyrosylserylphenylalanylarg… araginylarginylisoleucylglycylvalylgly… onylprolylphenylalanylvalyllysylvalyla… larginylprolylserylprolylprolylvalylas… partylglutaminylthreonylglutaminylsery… ptophylglutamylprolylprolylleucyllysyl… eucylleucylglycyltyrosylisoleucylisole… lglutamylglycyllysylaspartylasparaginy… lasparaginylmethionyllysylleucylvalylp… ysylvalylthreonylglycylleucylglutamyll… ucyltyrosylarginylvalylserylalanylglut… ylserylaspartylprolylserylglutamylisol… ylalanylaspartylaspartylalanylphenylal… ionylaspartylleucylserylalanylphenylal… ylvalylisoleucylvalylprolylasparaginyl… cylvalylprolylserylthreonylglycyltyros… threonyltryptophylcysteinylphenylalany… amylthreonylglycylaspartylarginylvalyl… rylalanyltyrosylalanylglutamylleucylva… larginylserylaspartyllysylglycylisoleu… glutamylasparaginylarginylvalyllysylth… soleucylaspartylvalylasparaginylvalyli… nylprolyllysylglutamylleucyllysylpheny… nyllysylaspartylserylvalylhistidylleuc… rolylaspartylaspartylaspartylglycylgly… yrosylvalylvalylglutamyllysylarginylgl… ltryptophylthreonyllysylvalylmethionyl… partylleucylglutamylphenylalanylthreon… taminylglycyllysylglutamyltyrosylleucy… nylarginylasparaginyllysylcysteinylgly… tyrosylvalylaspartylglutamylprolylvaly… rolylalanylthreonylvalylprolylaspartyl… llysyltryptophylarginylaspartylarginyl… ucylphenylalanylleucylthreonyltryptoph… nylaspartylglycylglycylserylarginyliso… lylglutamylarginylcysteinylprolylargin… lvalylalanylcysteinylglycylglutamylpro… methionylglutamylvalylthreonylglycylle… tophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalyl… ylglutaminylglycylalanylseryllysylprol… lglutamylisoleucylglutaminylalanylvaly… alanylprolylglutamylisoleucylphenylala… ucylalanylglycylleucylthreonylvalyllys… lglutamylleucylprolylalanylthreonylval… prolyllysylisoleucylthreonyltryptophyl… lisoleucylleucyllysylglutaminylasparty… ucylglutamylasparaginylvalylprolyllysy… leucylvalylaspartylseryllysylarginylse… rosylisoleucylisoleucylglutamylalanylv… arginylalanylthreonylalanylvalylvalylg… spartyllysylprolylglycylprolylprolylal… ucylthreonylaspartylvalylthreonylaspar… eucylthreonyltryptophylasparaginylprol… ylglycylseryllysylisoleucylthreonylasp… ginylarginylalanylthreonylaspartylsery… ylleucylserylserylthreonylvalyllysylas… yllysylalanylthreonyllysylleucylisoleu… rosylisoleucylphenylalanylarginylvalyl… ionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyl… lylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyl… lprolylglycylprolylprolylthreonylargin… isoleucylthreonyllysylaspartylalanylva… cysteinylglutamylprolylaspartylasparty… leucylthreonylglycyltyrosyltryptophylv… olylaspartylthreonylaspartyllysyltrypt… yllysylmethionylprolylvalyllysylaspart… yllysylglycylleucylthreonylasparaginyl… alanylarginylvalylleucylalanylglutamyl… glycyllysylprolylseryllysylserylthreon… eucyllysylaspartylprolylisoleucylaspar… ylglycyllysylprolylthreonylvalyllysyla… lvalylarginylleucylasparaginyltryptoph… ylaspartylglycylglycylalanyllysylisole… cylglutamylmethionylleucyllysylthreony… tophylvalylarginylvalylalanylglutamylg… taminylhistidylleucylleucylprolylglycy… minylglutamyltyrosylserylphenylalanyla… ginyllysylalanylglycylglutamylserylglu… aspartylprolylvalylleucylcysteinylargi… prolylserylprolylprolylarginyltryptoph… aginylisoleucylthreonyllysylasparaginy… ryptophylthreonylvalylprolylglutamylly… soleucylthreonylasparaginyltyrosylisol… tylvalylarginylarginyllysylglycyltrypt… lthreonylthreonylvalyllysylaspartylthr… eonylprolylleucylthreonylglutamylglycy… larginylvalylalanylalanylglutamylaspar… ylserylaspartyltyrosylthreonylglutamyl… leucylalanyllysylaspartylthreonylpheny… prolylprolyltyrosylalanylleucylalanylv… arginylhistidylvalylaspartylleucyllysy… lasparaginylaspartylglycylglycylarginy… rosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylg… rginyltryptophylvalyllysylalanylglycyl… rtylcysteinylasparaginylphenylalanylar… eucylglutamylglycylthreonylglutamylval… alylarginylalanylglutamylasparaginylgl… ylprolylserylglutamylprolylthreonylglu… lutamylaspartylprolylthreonylserylprol… rtylleucylhistidylvalylthreonylasparty… oleucylalanylisoleucylalanyltryptophyl… aginylglycylglycylserylprolylisoleucyl… glutamylmethionylcysteinylprolylvalylg… lmethionylarginylvalylasparaginylseryl… leucyllysylphenylalanyllysylvalylgluta… partyllysylglutamyltyrosylvalylleucyla… ginylalanylisoleucylglycylvalylserylgl… erylglutamylasparaginylvalylvalylalany… yllysylprolylthreonylisoleucylaspartyl… tylisoleucylisoleucylvalylisoleucylglu… isoleucylprolylvalylprolylphenylalanyl… threonylvalylseryltryptophylhistidylly… lysylalanylserylaspartylarginylleucylt… artylhistidylisoleucylserylalanylhisti… rylvalylarginylalanylaspartylalanylgly… lthreonylleucylglutamylasparaginyllysy… nylserylisoleucylasparaginylvalyllysyl… cylprolylcysteinyllysylaspartylisoleuc… threonyllysylserylserylcysteinyllysyll… ylprolylglutamylphenylalanylaspartylgl… ucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamyl… rginylarginylthreonyltyrosylisoleucylp… mylasparaginyllysylleucylseryltryptoph… soleucylprolylasparaginylglycylglutamy… inylvalyllysylalanylvalylasparaginylly… yrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspa… utaminylaspartylprolyllysylglutaminylp… laspartylvalylglutamylvalylhistidylasp… lalanylmethionylthreonylisoleucylthreo… ltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyl… eucylisoleucylglutamyllysylisoleucylal… nyltryptophyllysylarginylcysteinylaspa… rolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthr… lglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglu… nylalanylglutamylasparaginylalanylalan… lserylarginylalanylthreonylprolylproly… olylisoleucylaspartylalanylprolyllysyl… serylleucylglutamylvalyllysylarginylgl… leucylaspartylalanylserylisoleucylsery… onylisoleucylthreonyltryptophylisoleuc… alylisoleucylvalylprolylglutamylglutam… lanylprolylleucylvalylarginylarginylar… inylglutamylglutamylglutamylprolylphen… onylglutaminylarginylleucylserylisoleu… ylglycylglutamylserylglutaminylleucyla… ylarginylprolylaspartylhistidylglycyll… valylglutamylasparaginylaspartylhistid… rolylcysteinylthreonylvalylserylvalyll… olylprolylisoleucylasparaginylphenylal… ylisoleucylarginyllysylthreonylserylva… utamylprolylprolylleucylaspartylaspart… lisoleucylasparaginyltyrosylthreonylle… threonyllysylprolylaspartylserylglutam… onylserylthreonylleucylarginylhistidyl… onyllysylleucylisoleucylglutamylglycyl… nylarginylvalylarginylalanylglutamylas… rolylglycylprolylprolylcysteinylvalyls… ylaspartylprolylphenylalanylglycylprol… llysylprolylisoleucylvalylglutamylaspa… rylmethionylleucylvalyllysyltryptophyl… tylasparaginylglycylserylprolylisoleuc… ylglutamyllysylarginylglutamylvalylasp… phylserylarginylvalylasparaginyllysyls… ucyllysylalanylasparaginylvalylasparty… ucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylar… paraginylalanylalanylglycylprolylglycy… serylaspartylprolyllysylthreonylalanyl… lprolylprolylglycylprolylprolylisoleuc… lthreonylserylserylthreonylthreonyliso… hylglutamylprolylprolylalanylphenylala… tamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyl… eucylvalylglycylthreonylasparaginyllys… reonylglutamyllysylmethionylisoleucyll… reonylvalyllysylglutamylisoleucylargin… yllysylleucylarginylvalylserylalanylva… tamylglycylprolylprolylglycylglutamylt… lvalylalanylglutamylprolylglutaminylgl… ylleucylaspartylvalylserylvalyllysylgl… cylmethionylalanylglycyllysylthreonyll… lylvalylthreonylglycylarginylprolylval… lthreonyllysylglutamylglutamylglycylgl… ginylvalylvalylisoleucylaspartylaspara… lutamylleucylisoleucylisoleucyllysylas… tylhistidylglycylarginyltyrosylvalylis… ginylserylcysteinylglycylseryllysylphe… alylglutamylvalylphenylalanylaspartylv… partylleucyllysylprolylvalylvalylthreo… cysteinylleucylleucylasparaginyltrypto… rtylaspartylglycylglycylserylglutamyli… soleucylisoleucylglutamylarginyllysyla… threonyltryptophylarginylglutaminylpro… larginylseryllysylcysteinylaspartyliso… tamylglycylglutaminylglutamyltyrosylly… lalanyllysylasparaginyllysylphenylalan… valylglutamylisoleucylglycylprolylisol… lleucylglycylprolylprolylthreonylseryl… tyrosylthreonylglutamylarginylglutamin… onylleucylaspartyltryptophyllysylgluta… cylglycylserylprolylisoleucylglutaminy… tamyllysylarginylarginylhistidylaspart… utamylarginylvalylasparaginyllysylargi… eonylserylphenylalanylleucylvalylgluta… lhistidylglutaminylmethionyltyrosylglu… lanylvalylasparaginylglutamylisoleucyl… rylleucylprolylleucylasparaginylvalylv… rtylglutamylvalylprolylprolylthreonyli… ylvalylarginylglycylaspartylthreonylis… lutamylprolylvalylhistidylisoleucylpro… lleucylprolylmethionylprolyllysylisole… araginylglutamylthreonylvalylisoleucyl… alanylleucylglutaminylisoleucylthreony… inylserylglutamylalanyllysylthreonylgl… ylalanylvalylarginylglutamylaspartylly… ylthreonylalanylserylasparaginylarginy… arginylasparaginylvalylhistidylvalylgl… olylserylprolylprolylarginylasparaginy… soleucyllysylalanylglutamylserylcystei… spartylalanylprolylleucylaspartylaspar… eucylthreonylhistidyltyrosylvalylisole… nylserylarginyllysyllysylalanylglutamy… eonylasparaginylthreonylalanylvalylglu… ucyltryptophyllysylleucylisoleucylprol… lglutamylphenylalanylarginylvalylargin… lglycylisoleucylserylaspartylglutamylc… lvalylisoleucylglutaminylaspartylproly… olylprolylglycyllysylprolyllysylvalyll… ylserylmethionylleucylvalylseryltrypto… tylasparaginylglycylglycylserylprolyli… phylleucylglutamyllysylarginylglutamyl… ptophylserylarginylvalylserylarginylal… ylglycylleucyllysylglycylvalylglutamyl… rginylleucylleucylglutamylglycylvalyll… ginylalanylmethionylalanylisoleucylasp… glycylprolylprolylserylglutamylprolyls… ylglycylaspartylprolylisoleucylphenyla… serylcysteinylprolylglutamylvalyllysyl… lisoleucylserylleucylglycyltryptophyll… glycylglycylserylprolylisoleucyllysylg… ethionylglutaminylglutamylglutamylglyc… llysylarginylvalylasparaginylglutamylp… reonylthreonylcysteinylglutamylcystein… lysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyl… lalanylvalylasparaginylglutamylalanylg… ylaspartylthreonylthreonylglycylglutam… rtylisoleucylglutaminylglutamylglutamy… leucylaspartylisoleucylglycylalanylglu… cysteinyllysylalanylglycylserylglutami… lanylvalylisoleucyllysylglycylarginylp… ryptophylglutamylphenylalanylaspartylg… hionyllysylaspartylglycylvalylhistidyl… rtylalanylglutaminylleucylglutamylthre… erylvalylisoleucylisoleucylisoleucylpr… rylhistidylthreonylglycyllysyltyrosyls… araginyllysylalanylglycylglutaminyllys… larginylvalyllysylvalylmethionylaspart… laspartylleucyllysylvalylserylaspartyl… cysteinylarginylleucylseryltryptophyll… aspartylglycylglycylaspartylarginyliso… cylglutamyllysylarginylthreonylisoleuc… ylthreonyllysylvalylasparaginylprolyla… threonylphenylalanylvalylvalylprolylas… aminylglutaminyltyrosylphenylalanylph

Cha và con

2012-11-24 16:40:53
 

Bon teen bjo toàn thế này đó.

2012-10-15 21:36:31
hình như đeo khăn quàng đỏ mà toàn mặc quần ôm,không chịu bỏ áo vào thùng

Nhìn hình đoán nghĩa!!!!!

2012-06-23 17:10:04
thưc phẩm của quan lại

8 lí do khiến K-Pop chỉ có "khóc thét" vì V-Pop <<< thằng viết bài này nó chửi đểu :))

2012-06-01 22:34:32
không thix K-pop,nhưng người đăng topic này nói đa số đúng !! 3bored3

VIỆT NAM VÔ ĐỐI

2012-05-25 23:01:51
một hình thức phản động,thớt thấy từ nhừng người xung quanh của mình mà vơ đũa cả nắm vậy ah?? cả đời thớt chắc chỉ tiếp xúc được với loại người không ra j mới đưa ra những lới nói như thế 3bored3 3bored3

Câu này hơi hại não! Cẩn thận !!!

2012-05-23 21:43:13
số trứng còn lại khi bán xong cho người thứ 4 là x/256=2trứng =>>> x=512 trứng

anh em vietyo cùng thảo luận nào..........

2012-05-23 19:59:21
mua xăng đốt cái topic này 3crisp3 3crisp3

không hiểu tại sao em cứ nhìn cái ảnh này là cứng hết cả người

2012-05-20 00:59:54
ghét những ảnh chốt hù dọa để thanks,topic hay có ý nghĩa là sẽ được ủng hộ thôi 3bored3, nhưng dù sao cũng thank cho thớt 3bathing3

https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)