Nghệ thuật sống 2014-01-09 04:49:04

Tranh Minh Họa Kinh Nhân Quả
Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.
Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.
Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân qủa tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không?. Thật ra, nhân qủa không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân qủa. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh nầỵ
Vì kinh Nhân Qủa nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “Nhân Qủa Luân Hồi Tạp Lục”.
Về việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế.
Kinh Hoa Nghêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.
Thích Thiền Tâm
Quả: Đời này làm quan do nhân gì?    Nhân: Kiếp trước vàng ròng thếp tượng Phật

Quả: Đời này hưởng phước bởi nhân xưa    Nhân: Đai vàng, áo tía cầu nơi Phật

Dùng vàng trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình    Làm đẹp Như Lai, đẹp từ thân

Quả: Cưỡi ngựa, ngồi kiệu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm cầu, bồi đắp lộ.

Quả: Do nhân duyên gì mặc gấm vóc?       Nhân: Đời trước thí áo giúp Tăng Ni.

Quả: Có ăn, có mặc do nhân gì?       Nhân: Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống.

Quả: Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi?       Nhân: Kiếp trước một nửa không xả thí.

Quả: Lầu cao nhà lớn do nhân gì?       Nhân: Xưa lên chùa am cúng thí gạo.

Quả: Phước lộc đầy đủ do nhân gì?       Nhân: Xưa lập chùa am cất nhà mát.

Quả: Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì?       Nhân: Đời trước hoa tươi cúng dường Phật.

Quả: Thông minh trí tuệ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ăn chay, thường niệm Phật.

Quả: Người thấy vui mừng do nhân gì?       Nhân: Xưa kết duyên lành cùng đại chúng.

Quả: Chồng vợ bền lâu do nhân gì?       Nhân: Đời trước tràng phan nghiêm cúng Phật.

Quả: Cha mẹ song toàn do nhân gì?       Nhân: Đời trước kính trọng người cô độc.

Quả: Không cha mất mẹ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước là người đánh bẫy chim.

Quả: Con cháu đông nhiều do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước in kinh Phật, khuyên dạy người.

Quả: Nuôi con không được do nhân gì?       Nhân: Xưa sanh con gái dìm cho chết.

Quả: Đời này không con do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa.

Quả: Đời này sống lâu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều.

Quả: Đời này mạng yểu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.

Quả: Đời này không vợ do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tham mưu gian vợ người.

Quả: Đời này ở góa do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng.

Quả: Làm thân tôi đòi do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa.

Quả: Đời nay sáng mắt do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật.

Quả: Môi miệng sứt thiếu do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật.

Quả: Đời nay câm điếc do nhân gì?       Nhân: Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ.

Quả: Đời nay lưng gù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước chê cười người lễ Phật.

Quả: Tay bị cong quẹo do nhân gì?       Nhân: Đời trước đều là người tạo nghiệp.

Quả: Chân bị co rút do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước ngăn người đánh cướp người.

Quả: Làm thân trâu ngựa do nhân gì?       Nhân: Xưa thiếu nợ người không chịu trả.

Quả: Đọa làm heo chó do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người.

Quả: Đời này nhiều bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật.

Quả: Đời này không bệnh do nhân gì?       Nhân: Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân.

Quả: Hằng bị lao tù do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước làm ác chẳng nhượng người.

Quả: Đời nay chết đói do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột.

Quả: Bị thuốc độc chết do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước giăng lưới giết hại cá.

Quả: Nổi trôi cơ khổ do nhân gì?       Nhân: Ác tâm lấn hiếp mưu hại người.

Quả: Đời này lùn bé do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước xem Kinh để dưới đất.

Quả: Nay thường thổ huyết do nhân gì?       Nhân: Xưa ăn thịt rồi đi tụng Kinh.

Quả: Đời nay ngu điếc do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước tụng Kinh chẳng lắng nghe.

Quả: Ghẻ lác phong điên do nhân gì?       Nhân: Xông hơi thịt cá trước bàn Phật.

Quả: Thân có mùi hôi do nhân gì?       Nhân: Xưa bán hương thơm trọn dối gian.

Quả: Đời này chết treo do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước đem dây săn bẫy thú.

Quả: Quan, quả, cô độc do nhân gì?       Nhân: Xưa thường ganh ghét hiềm mắng người.

Quả: Sét đánh lửa thiêu do nhân gì?       Nhân: Cân non, già, thiếu lòng gian xảo.

Quả: Rắn cắn cọp ăn do nhân gì?       Nhân: Kiếp trước gây oan tạo đối đầu.

Nhân: Muôn việc mình làm lại mình chịu       Quả:Thọ khổ địa ngục oán trách ai?

Nhân: Kẻ nào đề xướng Kinh Nhân Quả       Quả: Đời sau người thấy sinh cung kính.

Nhân: Người nào ấn tống Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau sẽ được thân Đế Vương.

Nhân: Sẽ tin bố thí với trì trai       Quả: Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước.

Nhân: Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn       Quả: Nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn.

Nhân: Ai mà mang đội Kinh Nhân Quả       Quả: Tai hung hoạnh họa chẳng vào thân.

Nhân: Đừng nói nhân quả người không thấy       Quả: Xa trả con cháu, gần trả mình.

Nhân: Nếu người giảng nói Kinh Nhân Quả       Quả: Đời đời kiếp kiếp được thông minh.

Nhân: Đừng bảo làm quan là chuyện dễ       Quả: Không tu, phước đến từ đâu.

Nhân: Nếu ai hủy báng Kinh Nhân Quả       Quả: Kiếp sau đọa lạc mất thân người.

Nhân: Kẻ nào biên chép Kinh Nhân Quả       Quả: Truyền đời tu học đạo nhà hưng.

Nhân: Kẻ nào thọ trì Kinh Nhân Quả       Quả: Chư Phật Bồ Tát đều chứng minh.

Nhân quả ba đời nói không hết       Thiên Long chẳng bỏ ý người lành.

Nhân-Quả: Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả       Nhân-Quả: Đời nay tu nhân tích đức để về sau.

Nhân: Nếu như nhân quả không cảm ứng       Quả: Do đâu Mục Liên cứu được mẹ?

Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ       Phật nói lời Phật chớ khinh chê.

Nhân: Người nào tin sâu Kinh Nhân Quả       Quả: Đồng sanh Tây Phương Cõi Cực Lạc.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)