Nhà cái 388BET tặng miễn phí tip bong da
Nha Cai 247 Info - Top Nhà Cái Uy Tín tại VN và Quốc Tế
Bong99 - Cập nhật tất cả mọi ty le keo bóng đá
Khoa học - Lịch sử 2013-03-31 03:07:35

Truyền Thuyết Ả Rập Và Do Thái - Và Những Chứng Minh Khoa Học


Tham gia 11BET - Club ca cuoc bong da hợp pháp tại VN
Soi Kèo Bóng Đá, tỷ lệ thắng kèo 111%
Nhà cái LUCKY88 - Top #1 Cá Cược Bóng Đá tại Việt Nam


 
Nguồn 
news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/742430.stm
vozforums.com/showthread.php?t=2988229
 
Jews and Arabs are 'genetic brothers'
Do Thái và Ả Rập là những người có chung tổ tiên ( anh em gen di truyền )

Jewish heritage has been maintained
Nguồn gốc của người Do Thái đã được bảo tồn
 
They may have their differences but Jews and Arabs share a common genetic heritage that stretches back thousands of years.
Người Do Thái và người Ả Rập có sự khác biệt , nhưng Do Thái và Ả Rập chia sẻ chung một nguồn gốc gen di truyền trải dài từ hàng ngàn năm trước.
 
The striking similarities in their biology have just been revealed in a study of over 1,300 men in almost 30 countries worldwide.
Tương đồng nổi bật trong sinh học của họ đã được tiết lộ trong một nghiên cứu trên 1.300 người đàn ông trong gần 30 quốc gia trên toàn thế giới.
 
Scientists compared the men's Y chromosomes, the tiny structures within cells that carry the genetic instructions that tell a developing foetus to become a boy.
Các nhà khoa học so sánh nhiễm sắc thể Y của người đàn ông, các cấu trúc nhỏ xíu bên trong tế bào thực hiện các hướng dẫn di truyền nói với một bào thai phát triển để trở thành một cậu bé.
 
The comparison also showed that Jews have successfully resisted having their gene pool diluted, despite having lived among non-Jews for thousands of years in what is commonly known as the Diaspora - the time since 556 BC when Jews migrated out of Palestine.
Việc so sánh cũng cho thấy rằng người Do Thái đã thành công trong việc chống lại gen di truyền bị đồng hóa ( pha loãng ), mặc dù người do thái đã sống giữa những nhóm người không phải là dân do thái trong hàng ngàn năm . Gọi là tha hương - thời gian từ 556 BC khi người Do Thái di cư khỏi Palestine.
 
Genetic signatures
Di truyền tín hiệu
 
Throughout human history, alterations have occurred in the sequence of chemical bases that make up the DNA in the Y chromosome, leaving variations that can be pinpointed with modern genetic techniques.
Trong suốt lịch sử con người, thay đổi đã xảy ra trong chuỗi các căn cứ hóa chất tạo nên DNA trong nhiễm sắc thể Y, để lại các biến thể có thể được xác định chính xác với các kỹ thuật di truyền hiện đại.
 
Related populations carry the same specific variations. In this way, scientists can track descendants of large populations and determine their common ancestors.
Quần thể liên quan thực hiện cùng một biến đổi cụ thể. Bằng cách này, các nhà khoa học có thể theo dõi con cháu của dân số lớn và xác định tổ tiên chung của họ.
 
The study, published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, found that Jewish men shared a common set of genetic signatures with non-Jews from the Middle East, including Palestinians, Syrians, and Lebanese.
Nghiên cứu, được công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, phát hiện ra rằng đàn ông Do Thái đã chia sẻ một bộ chung của tín hiệu gen di truyền không phải là người Do Thái từ Trung Đông, bao gồm cả người Palestine, Syria và Li-băng.
 
These signatures were significantly different from non-Jewish men outside of the Middle East. This means Jews and Arabs have more in common with each other, genetically speaking, than they do with any of the wider communities in which they might live.
Những tín hiệu gen di truyền có ý nghĩa khác nhau từ người đàn ông Do Thái bên ngoài của Trung Đông. Điều này có nghĩa là người Do Thái và người Ả Rập có nhiều điểm chung với nhau, về di truyền , hơn là với bất kỳ của các cộng đồng rộng lớn hơn, và những nơi đó họ đã có thể từng sống.
 
Good opportunity
Cơ hội tốt
 
Dr Mark Jobling of Leicester University, UK, one of the authors of the new study, told the BBC: "The kind of DNA we have used to analyse this question is the human Y chromosome. This represents only 2% of our genetic material and it is passed down from father to son.
Tiến sĩ Mark Jobling Đại học Leicester, Vương quốc Anh, một trong những tác giả của nghiên cứu mới, nói với BBC: "Các loại DNA chúng tôi đã sử dụng để phân tích câu hỏi này là nhiễm sắc thể Y của con người đại diện cho vật liệu di truyền của chúng tôi chỉ có 2%.nó được truyền từ cha sang con trai.
 
"This makes it particularly interesting to use in a study of Jewish populations because Jewishness is passed down from the mother to children - it is maternally inherited. So using a paternally inherited piece of DNA gives us a good opportunity to see the signal of mixture with other populations if this has occurred.
"Điều này làm cho nó đặc biệt thú vị để sử dụng trong một nghiên cứu của người dân Do Thái vì Do Thái được truyền từ người mẹ cho trẻ em - đó là mẹ thừa kế Vì vậy, bằng cách sử dụng một mảnh paternally di truyền của DNA cung cấp cho chúng ta một cơ hội tốt để nhìn thấy tín hiệu hỗn hợp với các.các quần thể khác nếu điều này đã xảy ra.
 
"The fact that we don't see it suggests that after the Diaspora these populations really have managed to maintain their Jewish heritage.
"Thực tế là chúng tôi không nhìn thấy nó cho thấy rằng sau khi dòng người di cư, những người dân này thực sự đã quản lý để duy trì di sản Do Thái của họ.
 
Dr Jobling dismissed the idea that the study could have any political implications. "It seems that in many of these situations where groups are in conflict with each other they are likely to be pretty much genetically indistinguishable, and this factor, to the peoples involved in these conflicts, clearly isn't the point and isn't likely to change their behaviour very much."
 
Tiến sĩ Jobling bác bỏ ý tưởng rằng nghiên cứu này có thể có bất kỳ tác động chính trị. "Có vẻ như rằng trong rất nhiều những tình huống nơi mà các nhóm trong cuộc xung đột với nhau, chúng có thể được khá nhiều di truyền không thể phân biệt, và yếu tố này, các dân tộc tham gia vào các cuộc xung đột, rõ ràng là không phải là điểm và không có khả năng thay đổi hành vi của họ . "
 
 
Tổ tiên của người Ả Rập và người Do Thái là 2 anh em cùng Cha khác Mẹ
Và các nhà khoa học đã kiểm tra bộ gien DNA của người Do thái và người Ả Rập , điều đó là đúng sự thật
 
news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/742430.stm
 
Họ có quá nhiều khác biệt , nhưng người do thái và ả rập cùng có một bộ gien di truyền từ hàng ngàn năm trước
 
Tương đồng nổi bật trong sinh học của họ đã được tiết lộ trong một nghiên cứu trên 1.300 người đàn ông ở 30 quốc gia trên toàn thế giới.
Các nhà khoa học so sánh nhiễm sắc thể Y của người đàn ông
Người do thái đã thành công trong việc bảo tồn bộ gien di truyền không bị pha loãng khi họ sống giữa những dân tộc khác , kể từ thời gian năm 556 trước công nguyên , khi người do thái di cư khỏi Palestine.
Có nhiều đoạn tiếng anh mình không dịch giỏi cho lắm
Người do thái chia sẻ bộ gien có nhiều điểm tương đồng với những người không phải do thái ở Trung Đông bao gồm người Palestine , Syrian và Lebanese
Bộ gien này sẽ khác biệt đối với những người không phải do thái sống ngoài vùng Trung Đông
Điều này có nghĩa là người Do thái và người Ả Rập có nhiều điểm giống nhau trong gien di truyền hơn những cộng đồng lớn khác.
 
Ả Rập - do Thái

Do Thái - Ả Rập

Ả Rập a rap 

người Do Thái nguoi do thai

 
Ả Rập a rap 

người Do Thái nguoi do thai

 
Câu chuyện Kinh Thánh phiên bản LEGO
 
Nguồn bricktestament.com/genesis/index.html

Tổ tiên của người Do Thái và người Ả Rập là Abram ( tên đầy đủ là Abraham )
en.wikipedia.org/wiki/Abraham
 
Vợ của Abraham tên là là Sarai ( người phụ nữ đang nằm võng , mặc áo xanh trong hình )
Cô hầu gái nô lê người Ai Cập tên là Hagar
 
Ngày xửa ngày xưa , Abraham và Sarai không có con nối dõi tông đường
 
Sarai nói với cô gái nô lê ai cập Hagar rằng
" Cho chị một ít nước đi em ? "

 
 
Sarai nói với ông xã yêu dấu tên là Abram ( tên đầy đủ là Abraham )
Anh yêu, Ông Trời không cho em có con cái , Anh nên " chơi " với cô gái nô lệ Ai Cập Hagar.
Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thông qua cô ấy.

 
 
Abraham " chơi " với cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar. 

 
 
Khi cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar có bầu ,
cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar bắt đầu trở nên " Chảnh " và đối xử Sarai một cách khinh miệt và coi thường.

 
 
Vợ của Abraham tên là Sarai
Một ngày nọ, Sarai bực bội nói với ông xã yêu dấu Abraham :
Những sai lầm anh đã làm cho bản thân em chính là lỗi tại anh.
Em đã đưa cho anh cô gái nô lệ của em , và giờ đây cô gái nô lệ ấy khinh thường em.
Ông Trời sẽ phán xét giữa 2 chúng ta.

 
 
Ông xã yêu dấu Abraham nói với vợ của mình tên là Sarai rằng :
Cô gái nô lệ thuộc quyền kiểm soát của em. 
Em muốn làm gì thì làm.

 
 
Sarai đối xử khiêm khắc với cô gái hầu gái nô lệ Hagar
Hagar bỏ đi nơi khác.

 
 
Thiên Thần của Ông Trời tìm thấy cô gái hầu gái nô lệ Hagar ở chỗ vũng nước trên Sa Mạc 
Thiên Thần nói với Hagar rằng :
Này em gái Hagar cô gái nô lệ của Sarai, 
Em đến từ đâu và em đang đi đâu thế ?

 
 
Cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar trả lời Thiên Thần rằng :
Em đang chạy trốn khỏi Sarai
Thiên Thần nói với Cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar rằng :
Em nên quay trở về và hãy đối xử khiêm tốn với Sarai.

 
 
Thiên thần nói với Cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar rằng :
Tôi sẽ làm cho dòng dõi con cháu của em sinh sản rất đông đúc đến nỗi không thể nào đếm được.
Em sẽ sinh hạ một người con trai tên là Ishmael.
Ishmael sẽ như là một con lừa hoang dã và anh ta sẽ chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại anh ta.
 
Chú thích
Tiên đoán ví Ishmael  như một “con lừa hoang giã” thực ra không có ý xúc phạm. Lừa hoang giã  là một con vật thuộc loại quí hiếm, sang cả hơn các loại thú vật khác trong xa mạc mà các tay săn chuyên nghiệp rất ưa thích. Như vậy lời tiên tri ám chỉ con cháu Ishmael sẽ có cuộc sống oai hùng của con lừa hoang giã,  đời sống tự do hào hùng cao cả nơi xa mạc.
 
Tương tự như vậy, “anh ta sẽ chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại anh ta” nói lên tinh thần độc lập, bất khuất của con cháu Ishmael không bao giờ để ngoại bang thống trị.  “Nó sẽ sống trong thù hận với tất cả anh em nó” thì điều này lại hiển hiện rõ nét trong lịch sử hiện đại: Hận thù giữa những người Ả Rập với nhau,  giữa nhưng người Ả Rập và những người con khác của Abraham.

 
 
Vì vậy Cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar đã sinh ra một cậu con trai được đặt tên là Ishmael ,
Khi mà Abraham tròn 86 tuổi.

 
Còn tiếp >>>
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Truyền thống cắt bao quy đầu của người Do Thái
 
Ông Trời nói với Abraham : Nhà ngươi sẽ không còn được gọi là Abram , nhưng sẽ được gọi là Abraham.
Ngươi sẽ là cụ tổ của nhiều quốc gia - dân tộc.
Ta sẽ thiết lập hiệp ước không bao giờ kết thúc của ta với ngươi và con cháu của ngươi.

 
 
Ông Trời nói với Abraham rằng :
Toàn bộ mảnh đất Canaan bây giờ là người ngoại quốc.
Ta sẽ đưa nó cho nhà ngươi và con cháu của ngươi sở hữu mảnh đất đó đời đời mãi mãi. Và ta sẽ là Ông trời của con cháu nhà ngươi.

 
 
Ông Trời nói với Abraham rằng :
Còn bổn phận của nhà ngươi , nhà người phải cắt đi phần thịt da ở chỗ bao quy đầu. Từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tất cả các em bé trai sinh ra sau 8 ngày đều phải cắt, bao gồm cả những người nô lệ sinh ra ở trong nhà của người và bất cứ người nô lệ nào người đã mua được bằng tiền.

 
 
Ông Trời nói với Abraham rằng :
Bất cứ người đàn ông nào không cắt bao quy đầu sẽ bị đuổi ra khỏi dân tộc của người.
Người đàn ông không cắt bao quy đầu đã phá bỏ giao ước.

 
 
Ông Trời nói với Abraham rằng :
Còn vợ của người , người sẽ không gọi cô ấy là Sarai nữa. Cô ấy sẽ được gọi là SARAH.
Ta sẽ cho cô ấy mang thai một em bé trai, và tên của em bé trai đó là Isaac.

 
 
Abraham nghĩ bụng rằng : Làm sao tui có thể có con trai với một người cha đã già 100 tuổi.
Làm sao vợ yêu dấu Sarah của tui có thể sinh con khi cô ấy đã 90 tuổi.
 
Ông Trời nói với Abraham rằng :
Còn Ishmael , Ta sẽ làm cho nó một quốc gia - dân tộc lớn
nhưng ta sẽ làm lời giao ước với Isaac , Isaac sẽ sinh ra bởi Sarah vào năm tới.

 
 
Abraham cắt bao quy đầu khi ông ta 99 tuổi

 
 
Ishmael được cắt bao quy đầu khi 13 tuổi.

 
 
Abraham cắt bao quy đầu cho các thành viên trong gia đình của ổng , bao gồm cả nô lệ

 
 
>>> Còn tiếp

 
Sarah có thai và sinh ra một bé trai , Abraham đặt tên em bé trai ấy là Isaac.
Abraham 100 tuổi thì Isaac chào đời.

 
 
Khi Isaac sinh ra sau 8 ngày. Abraham cắt bao quy đầu cho em bé Isaac.

 
 
( Ishmael con trai của cô gái hầu gái nô lệ Ai Cập Sarah )
Sarah thấy Ishmael đang chơi em bé trai Isaac.

 
 
Sarah nói với ông xã yêu dấu Abraham rằng :
Hãy đưa cô gái nô lệ và con trai của cô ta đi nơi khác.
Cái thằng con trai của cô gái hầu gái nô lệ sẽ không bao giờ chia sẻ tài sản thừa kề với con trai của em là Isaac !

 
 
Ông trời nói với Abraham rằng :
Đừng xem điều đó là một điều xấu xa. Hãy làm những gì Sarah nói, 
Isaac và con cháu của Isaac sẽ đếm được ( rất ít ỏi ) .
Nhưng ta sẽ làm cho con trai của cô gái hầu gái nô lệ trở thành một quốc gia - dân tộc lớn. 

 
 
 
Vì vậy vào buổi sáng tinh sương , Abraham đưa bánh mì , túi da đựng nước cho 2 mẹ con Hagar

 
 
 
Abraham đuổi 2 mẹ con đi nơi khác

 
 
 
2 mẹ con lang thang trên sa mạc Beersheba
 

 
 
Sa mạc Beershaba ngày nay 
en.wikipedia.org/wiki/Beersheba
 
 
Beersheba (tiếng Hebrewבְּאֵר שֶׁבַעBe'er Shevatiếng Ả Rập: بئر السبع‎, Bản mẫu:Audio-nohelptiếng Thổ Nhĩ KỳBirüssebi) là thành phố lớn nhất ở sa mạc Negev miền nam Israel. Thường được gọi là "Thủ đô của Negev", nó đã trở thành thành phố lớn thứ 6 của Israel năm 2008 khi dân số đạt 202.208 người. đã được nhắc đến trong Kinh Thánh cùng với Abraham và Isaac. Thành phố Beersheba ngày này nằm về hơi về phía tây nam của thành phố cổ. Nguồn nước tốt ở trong và xung quanh thành phố này đã khiến khu vực này là một nguồn thủy lợi quan trọng cho khu vực xung quanh. Thành phố này đã phát triển thành một trung tâm công nghiệp, hành chính và văn hóa của Negev. Đại học Ben Gurion Negev (thành lập năm 1965) nằm ở đây.
Trước khi thành lập nước Israel, Beersheba đã là một thị xã Ả Rập có tên là Bir Seb'a. Khi các quốc gia Ả Rập xâm chiếm Israel, người Ai Cập đã đóng quân ở đây.Lực lượng phòng vệ Israel đã chiếm thành phố ngày 21 tháng 10 năm 1948 trong chiến dịch Mười Tai họa (Operation Ten Plagues).[1]
Beersheba đã phát triển đáng kể từ thời điểm độc lập của Israel năm 1948; phần lớn dân số là người Do Thái thuộc thành phần di cư từ các nước Ả Rập sau năm 1948, và sau đó là người từ Ethiopia và từ Liên Xô cũ. Thành phố có nhiều đô thị vệ tinh bao quanh, bao gồm các thành phố chủ yếu là người Do Thái sinh sống: OmerLehavim,MeitarRahatTel as-Sabi và Lakiya.
Beersheba là thành phố ở Israel, nằm về phía tây nam của Jerusalem, đã được nhắc đến trong Kinh Thánh cùng với Abraham và Isaac. Thành phố Beersheba ngày này nằm về hơi về phía tây nam của thành phố cổ.
 
 
 

 

 
Còn tiếp 

 
Khi nước bị bốc hơi hết khỏi túi da đựng nước, Hagar để con trai Ishamel nằm ở bụi rậm
 

 
 
Hagar đi ra chỗ khác và ngồi xuống khóc lóc than vãn :
tôi không muốn nhìn con trai tôi chết

 
 
 
Ông trời nghe được tiếng khóc than vãn của Hagar bèn  sai Thiên thần xuống hạ giới.
Thiên thần nói với Hagar:
Có chuyện gì thế Hagar ? Em đừng sợ hãi, Ông trời đã nghe thấy tiếng khóc của em bé trai. 
Hãy đánh thức cậu bé .

 
 
Theo như lời hứa : tôi sẽ làm cho anh ta một quốc gia - dân tộc lớn .
Ông trời mở mắt Hagar ,
Hagar thấy một nguồn nước, Hagar đổ đầy nước vào túi da đừng nước,
sau đó Hagar cho con trai của cô ta là Ishmael uống nước.

 
 
Ông trời sống bên cạnh Ishmael cho đến khi Ishmael trưởng thành.
 
Ishmael sống ở Sa Mạc và trở thành Anh Hùng Xạ Điêu ( cung thủ - người bắn cung )
 

 
 
 
Ishmael lấy vợ người Ai Cập

 

 
Ishmael là tổ tiên của người Ả Rập
 
Isaac là tổ tiên của người Do Thái

Sarah mẹ của Isaac hưởng thọ 127 tuổi
 

 
Sau khi Sarah chết , Abraham làm lễ tang , khóc thương cho người vợ

 
Abraham bắt người phục vụ phải đặt tay dưới mông của Abraham để làm lời thề 
Người phục vụ không được mai mối vợ người Canaan cho con trai của Abraham là Isaac

 
 
Người phục vụ đang đặt tay dưới mông của Abraham O.o

 
 
Người phục vụ đem theo 10 con lạc đà và vàng bạc châu báu của ông chủ 
Người phục vụ đi du lịch ở thị trấn Nahor vùng Aram Naharaim.

 
 
Người phục và những con lạc đà mệt quá , ngồi nghỉ ở ngoài thị trấn
Người phục vụ nói rằng :
Ông trời ơi , xin cho tôi thành công và hãy thể hiện lòng tử tế của ngài đối với ông chủ của tôi là Abraham

 
 
Trước khi nói xong , Người phục vụ thấy một cô gái xinh đẹp tên là Rebekah
Rebekah còn Trinh , là con gái của Bethuel và có một người anh trai tên là Laban

 
Tranh vẽ về Rebekah


 
 
 
Người phục vụ đưa vàng bạc châu bác ra mắt Rebekah 

 
 
Rebekah dẫn người phục vụ đến nhà
Người phục vụ nói với gia đình Rebekah rằng :
Ông chủ của tôi là Abraham đã bắt tôi thề rằng tôi phải kiếm vợ cho con trai của ông ấy là Isaac .

 
 
 
Cha và Anh trai của Rebekah nói rắng : Đó là ý muốn của ông trời . Chúng ta không thể nói gì .
Cha của Rebekah nói rằng : Rebekah con hãy sửa soạn rồi đi đi.
Mẹ của Rebekah nói rằng : Con sẽ đi với người đàn ông ấy không ?
Rebekah nói rằng : Thưa má , con sẽ đi

 
 
Rebekah lên đường với cô bảo mẫu
Mẹ Rebekah chúc phúc : Con sẽ trở thành mẹ của hàng triệu người , và con cái của con sẽ chiếm cổng thành và chiến thắng kẻ thù
 
Lời chúc phúc này ám chỉ dân tộc Do Thái chỉ vỏn vẹn hàng triệu người
Theo thống kê của wiki thì ước tính có khoảng 13,428,300 người do thái.
en.wikipedia.org/wiki/Jews
 

 
 
Lúc này Isaac đang sống ở sa mạc Negev

 
 
Rebekah đeo khẩu trang ( che mạng ) khi thấy Isaac
Isaac dẫn Rebekah đến căn lều của má Sarah

 
 
 
Rebekah là vợ của Isaac

 
 
 
Abraham cha của Ishmael và Isaac
Abraham lấy thêm vợ mới tên là Keturah 
Keturah đẻ ra  Zimram, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, và Shuah. ( Sau này là Cụ tổ của những dân tộc khác )

 
 
 
Abraham bỏ hết tài sản và để di sản thừa kế lại cho Isaac 
Khi Abraham còn sống , ông vẫn gửi quà tặng cho các con trai của mình .
Abraham gửi tất cả người con trai còn lại của ông đến phương Đông . 
* Để tránh việc những người con trai còn lại sẽ tranh giành tài sản với Isaac.

 
 
 
Abraham hưởng thọ 175 tuổi.

 
 
Abraham trút hơi thở cuối cùng khi là một ông già cỗi

 
 
 
 
  Còn tiếp >>>

Isaac lừa dối Abimelech
 
Có một gia đình khác ở mảnh đất Canaan , là người Philistines 
 
en.wikipedia.org/wiki/Philistines
khác với thời gian của Abraham 
Isaac đến gặp vua Abimelech của dân Philistines ở Gerar.
 
en.wikipedia.org/wiki/Wife%E2%80%93sister_narratives_in_the_Book_of_Genesis
 
* trước đây Abraham đã từng gặp vua Abimelech ,
Vì Abraham đã quá sợ hãi cho nên nói Sarah là chị gái của mình
( trong thực tế Sarah là vợ của Abraham )
 

 
 
" Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh "
Isaac cũng giống như cha mình là Abraham , rất nhút nhát
Khi Isaac gặp những người đàn ông Philistines 
Isaac cũng nói rằng Rebekah là chị gái cuả mình ( thực tế thì Rebekah là vợ của Isaac )
Isaac phải nói dối vì nếu nói Rebekah là vợ của mình .
Thì những người đàn ông Philistines sẽ giết Isaac để chiếm đoạt Rebekah làm vợ của họ.
 

 
 
 
Vua Abimelech thấy Isaac đang âu yếm Rebekah qua cửa sổ.
Vua Abimelech mới biết là Isaac đã nói dối

 
 
Vua Abimelech triệu gọi là Isaac
 
Vua Abimelech nói với Isaac rằng :
Cô gái ấy chắc chắn là vợ của người .
Người đã làm gì chúng ta ?
Một số người của ta sẽ muốn ngủ với nằng 
Và người có thể sẽ làm cho chúng ta cảm thấy tội lỗi.

 
 
Vua Abimelech liền ban lệnh rằng : Bất cứ ai đ ụ n g đến Isaac và vợ của Isaac ( Rebekah ) đều sẽ bị xử tử hình !

 
Còn tiếp >>>

dài quá nản quá
 
3crisp33crisp33crisp33crisp3

Isaac khấn lạy Ông trời là Renekah không có thai
 

 
 
Ông trời cho Renekah có thai ( Sinh Đôi ) . Nhưng 2 Đứa Trẻ Trong Bụng Mẹ đang đấu tranh với nhau.
 
Renekah nói rằng : Nếu điều đó sự thật , tại sao tôi phải tiếp tục sống ?
 
Và Ông Trời nói rằng : Có Hai Quốc gia - Dân Tộc trong Tử Cung của nhà ngươi .
Một đứa sẽ mạnh hơn đứa kia.
Đứa nào sinh trước sẽ phục vụ đứa trẻ tuổi hơn.

 
 
Renekah sinh ra 2 người con trai. 
 
Đứa trẻ đầu tiên sinh ra có màu đỏ toàn thân giống như 1 một bộ quần áo lông. Tên là Esau 
 
Đứa trẻ thứ hai nắm lấy gót chân của Esau. Tên là Jacob

 
 
Khi lớn lên , Esau trở thành một thợ săn điêu luyện 
Và Isaac thích con trai của mình là Esau , bởi vì Isaac thích những trò chơi hoang dã.

 
 
Jacob thì trái ngược hẳn với người anh sinh đôi là Esau
Jacob là một người đàn ông im lặng , ít nói. Sống ở trong căn lều .
Renekah thích con trai của mình là Jacob

 
 
 
Một ngày , Esau trở về nhà và cảm thấy đói bụng sau khi đi săn bắn.
Và Jacob đang nấu ăn một số món hầm.

 
 
Esau nói với Jacob rằng :
Cho anh ăn cái thức ăn màu đỏ ấy đi , vì anh đang đói bụng.
 
Jacob nói với Esau rằng : Nhưng anh phải nhượng quyền thừa kế của anh cho em trước cái đã.

 
 
Esau nói với Jacob rằng :
 
Nhìn này , Anh sắp chết đói rồi . Có điều gì tốt về quyền thừa kế cho tôi ?
 
Jacob nói với Esau rằng :
 
Anh phải làm một lời thề trước cái đã

 
 
 
Vì thế Esau đã thề vời Jacob là sẽ nhượng quyền thừa kế của bản thân cho Jacob.
Jacob đưa bánh mì và món đậu hầm cho Esau ăn.

 
 
>>> Còn tiếp
 
 

Bây giờ Isaac đã quá già , đôi mắt quá mờ yếu và không thấy gì hết.
Rồi vào một hôm , Isaac gọi Esau tới và nói :
Con trai yêu dấu , Cha đã già rồi và không biết khi nào Cha sẽ chết.
Vì thế con hãy đi săn bắn và chuẩn bị thức ăn ngon , vì thế Cha sẽ chúc lành cho con trước khi Cha chết .
 

 
 
 
Nhưng Renekah nghe được điều đó 

 
 
 
Renekah tường thuật lại cho Jacob biết những lời mà người Cha Isaac đã nói với Esau.
 
Renekah nói với Jacob rằng : Con trai yêu dấu , ngay bây giờ hãy làm những gì chính xác mà Má đã nói

 
 
Hãy tới chỗ những con dê và đem cho má 2 con dê trẻ vì vậy Má sẽ chuẩn bị thức ăn mà Ba của con thích.
Con sẽ mang món ăn đó cho Ba của con vì vậy Ba của con sẽ chúc lành cho con trước khi Ba của con chết.

 
 
 
Jacob nói với Má Renekah rằng , 
 
Đợi đã , Anh trai của con Esau là một người đàn ông lông lá , nhưng con thì thanh mảnh .
Nếu Ba của con chạm vào người con ,
Ông ấy sẽ nghĩ là con đang chế nhạo ông ấy ,
và Ông ấy sẽ nguyền rủa con thay vì chúc lành cho con.

 
 
 
Má Renekah nói với Jacob rằng :
 
Hãy để lời nguyền đó ứng nghiệm lên bản thân của Má .
Hãy làm những gì mà Má đang nói với con và hãy đi bắt những con dê.

 
 
 
Vì vậy Jacob đi bắt những con dê.

 
 
 
Và Renekah làm món thịt dê

 
 
Renekah lấy chiếc áo xịn nhất của Esau cho Jacob mặc và lấy da của con dê đặt lên vai và cổ của Jacob Và Renekah đưa món thịt dê cho Jacob
 
( Isaac mắt đã yếu và mờ cho nên không còn thấy rõ nữa )

 
 
 
Jacob : Cha yêu dấu của con ơi !
Isaac : Con yêu dấu nào đây ?

 
 
 
Jacob nói dối Isaac :
Con là Esau , con trai đầu lòng của cha. Con đã làm những gì mà cha đã nói với con .
Cha hãy ngồi dậy và ăn những món ăn từ trò chơi hoang dã ( săn bắn ) vì vậy Cha có thể chúc lành đặc biệt cho con.

 
 
 
Isaac : Cái gì vậy ? Làm sao mà con làm nhanh thế , con trai yêu dấu ?
Jacob : Ông trời đã làm điều đó xảy ra.

 
 
 
Isaac : Hãy đến gần hơn vì vậy Ta có thể đụng vào thân thể của con để Ta chắc chắn con thật sự là Esau

 
 
 
Isaac : Giọng nói của Jacob , nhưng bàn tay của Esau.

 
 
 
Isaac : Con có thật sự là Esau không ?
Jacob nói dối : Vâng ạ

 
 
Vì vậy Isaac ăn , và Jacob đưa rượu vang và Isaac uống

 
 
 
Isaac : Hãy tới đây và hôn cha nào , con trai yêu dấu

 
 
 
Vì vậy Jacob tới gần hơn và hôn Isaac .
Isaac chúc lành Jacob : Cha ngửi thấy mùi hương thơm của quần áo giống mùi của Ông trời đã chúc lành cho ta.
Ông trời có thể cung cấp cho con lợi lộc của trái đất và sự phong phú của ngũ cốc và rượu vang.
 

 
 
Isaac chúc lành cho Jacob:
Các quốc gia - dân tộc sẽ phục vụ ngươi và cúi đầu trước ngươi . Ngươi sẽ cai trị những người anh em của mình.
Kẻ nào nguyền rủa ngươi sẽ bị nguyền rủa ngược lại 
Kẻ nào chúc lành ngươi sẽ được chúc lành lại .
 

 
 
 
Khi Isaac kết thúc lời chúc lành , ngay sau khi Jacob rời khỏi .
Esau trở về và đem thức ăn đến chỗ Isaac.

 
 
 
Isaac : Ngươi là ai ?
Esau : Con là Esau , con trai đầu lòng .

 
 
 
Sau đó Isaac run rẩy dữ dội và nói :
Vậy người lúc nãy cho ta ăn là ai ?
Ta đã ăn xong và chúc lành cho hắn trước khi con trở lại .

 
 
 
Esau năn nỉ Isaac : Cha yêu dấu ơi , hãy chúc lành cho con ! Chẳng phải cha đã giữ lời hứa là sẽ chúc lành cho con ?
 
Isaac : Em trai của con đã lừa gạt ta và ăn cắp lời chúc lành của con.
Ta đã chúc lành cho hắn làm chủ của con.
Không còn gì để làm nữa .

 
 
 
Isaac chúc lành cho Esau :
Con sẽ sống xa cách sự phong phú giàu có màu mỡ của mặt đất .
( ám chỉ sẽ sống trong những vùng cằn cỗi như là Sa Mạc )
 
Con sẽ sống bởi thanh kiếm của con và con sẽ là người đầy tớ cho người em trai của con.

 
 
 
Vì vậy Esau rất ghét Jacob.
Esau nghĩ rằng : Sớm muộn gì cũng là thời gian than khóc cho Cha yêu dấu của tôi ( làm đám tang )
Sau đó ta sẽ giết em trai của ta là thằng Jacob. 

 
 
>>> Còn tiếp

Truyện bổ sung
 
Khi Esau tròn 40 tuổi , Esau cưới vợ Con gái Judith của Beeri và Hittite. và Con Gái Basemeth của Elon và Hittite.
( phụ nữ Ả Rập nên trùm khăn mạng )
 

 
 
Renekah nói với Isaac :
Phụ nữ Hittite làm tôi phát bệnh đến chết. 
Nếu mà con trai Jacob lấy một người phụ nữ Hittie như thế , còn những gì để tôi đáng sống trên cõi đời này nữa ?

 
 
Isaac triệu gọi Jacob và nói rằng : 
Con sẽ không được bất cứ người phụ nữ người Canaantie.
Hãy tới Padan - Aram , ngôi nhà của Bethue gia đình ông ngoại của con , và chọn một người con gái của bác trai Laban làm vợ.
Laban là anh trai của Renekah

 
 
 
El Shaddai sẽ chúc lành cho con .
Ông ấy sẽ ban tặng lời chúc lành của tổ phụ Abraham,
vì vậy một ngày nào đó còn sẽ làm chủ một quốc gia nơi con đang ở như là một Kẻ Lạ Mặt .
 
Ám chỉ dân tộc Do Thái trở về lập quốc sau 2000 năm mất nước tha hương cầu thực 
( vì vậy người do thái ngày nay có người da trắng , da vàng , và da đen )
 
* Jacob là tổ phụ của 12 chi tộc Israel - Do Thái
en.wikipedia.org/wiki/Jacob
 

 
 
Sau đó Isaac gửi Jacob đi nơi khác

 
 
 
Khi Esau nhận thấy Isaac chúc lành cho Jacob và gửi Jacob tới Padan - Aram ,
Esau đã nhận thức rằng Cha của mình Isaac không vừa lòng với phụ nữ Canaanite
 

 
 
 
Vì thế Esau đến nhà của Ishmael và chọn một người vợ. Esau chọn Mahalath
( con gái của Ishmael , Ishmael là con trai của tổ phụ Abraham và người hầu gái nô lệ Ai Cập HAGAR )
 

 
 
* Tóm tắt : Trong gia đình Isaac
 
Má thương con trai Jacob
Cha thương con trai Esau
 
Jacob thì thông minh, mưu mẹo, khôn lỏi, láu cá, ít nói … ( tổ tiên của người do thái - 12 chi tộc do thái Israel )
Esau thì khỏe mạnh và giỏi săn bắn 
 
Ishmael thì khỏe mạnh và cũng giỏi săn bắn 
Esau liên kết với gia đình Ishmael
( dòng dõi của Esau hòa lẫn với dòng dõi của Ishmael , sau này gọi là người Ả Rập )
 

12 chi tộc Israel - Do Thái được hình thành như thế nào ?
 
Bác trai Laban ( anh trai của Renekah )
Bác trai Laban có 2 người con gái
Cô gái lớn tuổi hơn tên là Leah
Cô gái nhỏ tuổi hơn tên là Rachel

 
 
 
Leah có đôi mắt mềm mại

 
 
Rachel thì quyến rũ và hấp dẫn , Jacob yêu Rachel

 
 
Tranh vẽ Rachel và Leah
 

 
 
 
Bác trai Laban nói với Jacob 
Vì con là cháu trai yêu dấu của ta, Con nên làm việc cho ta ăn không lương ? 
Nói với ta là cháu muốn lương như thế nào ?

 
 
Jacob : Con sẽ làm việc cho bác cho 7 năm để đổi lại cháu sẽ lấy con gái của bác là Rachel

 
 
Laban :
Điều đó là rất tốt nếu ta gả con gái của ta cho cháu trai yêu dấu hơn là đưa cho thằng khác.
Ở với ta

 
 
Jacob cày cuốc 7 năm cho ông bác

 
 
Jacob nói với Laban :
Cháu đã làm đủ thời gian rồi, vì vậy bây giờ bác gả con gái của bác cho cháu làm vợ 
Vì vậy cháu sẽ " chơi " cô gái ấy

 
 
 
Mở tiệc đám cưới

 
 
Buổi tối hôm đó , Laban đưa con gái Leah thế chỗ Rachel 

 
 
 
Jacob cứ tưởng là Rachel nên " chơi " rất hăng say

 
 
Buổi sáng , Jacob mới biết là đã chơi Leah

 
 
 
Jacob nói với Laban :
Bác đã làm gì cháu ? Tại sao bác lại đi lừa dối tui !

 
 
 
Bác Trai Laban giải thích :
Đây không phải là phong tục địa phương để cưới cô em gái trẻ trước cô chị.
Con phải hoàn tất tuần lễ cưới với cô chị trước, sau đó ta sẽ đưa cô em gái trẻ cho con
, bù lại con phải làm việc cho ta thêm 7 năm nữa

 
 
Jacob hoàn tất tuần lễ ăn mừng đám cưới , Laban " giao hàng " con gái Rachel cho Jacob

 
 
 
Jacob " chơi " với Rachel hăng say hơn 

 
 
 
Jacob yêu Rachel hơn Leah

 
 
Và Jacob làm việc không lương cho bác trai Laban thêm 7 năm nữa 

 
 
>>> còn tiếp

Leah đẻ ra Reuben

 
 
Leah đẻ thêm Simeon

 
 
Leah đẻ thêm Levi

 
 
Leah đẻ thêm ra Judah
( Judah là chi tộc do thái mạnh nhất từ xưa đến nay , và Chúa JESUS thuộc dòng dõi chi tộc Judah )

 
 
Leah không thể đẻ thêm con nữa

 
 
Rachel ghen tỵ với người chị 
Rachel nói với Jacob : hãy cho em những đứa con , hoặc là em sẽ chết 

 
 
 
Jacob : Anh không phải là ông trời , ông trời muốn ai có con thì người đó sẽ có ?

 
 
Rachel : đây là người nô lệ của em Bilhah ,
Hãy chơi với cô ây và cô ấy sẽ đẽ con cái lên chỗ cặp đùi của em ,
và em sẽ có con cái thông qua cô ấy

 
 
Jacob lấy Bilhah làm vợ bé , và chơi Bilhah

 
 
 
Rachel : Ông trời đã phán xét tôi , và nghe lời khấn lạy của tôi .
 
 
( cũng may mắn là con nô lệ Bilhah này không có " Chảnh " như con hầu gái nô lệ Ai Cập Hagar )
 
Ông ấy đã ban cho tôi một người con trai tên là Dan
 

 
 
Người nô lệ Bilhah sinh thêm bé trai nữa tên là Naphtali
 
Rachel : Tôi đang chiến đấu với chị gái của tôi trong một trận chiến hùng mạnh, và tôi đang chiến thắng

 
 
Khi Leah không thể mang thai nữa, Leah giới thiệu cô gái nô lệ khác tên là Zilpah và cho phép Zilpah làm vợ bé của Jacob

 
 
Zilpah đẻ ra một bé trai tên là Gad
Leah nói : Thật là may mắn

 
 
Zilpah đẻ thêm một bé trai nữa được đặt tên là Asher
 
Leah nói : Tui rất là hạnh phúc , cho những người phụ nữ sẽ gọi tôi chúc lành

 
 
Trong vụ thu hoạch lúa mì, Reuben đi ra ngoài và tìm thấy một số củ nhân sâm và đưa chúng đến Leah má mình.

 
 
Rachel : Làm ơn , cho em xin một ít nhân sâm với

 
 
Leah : Điều đó là chưa đủ sao khi em cướp ông xã yêu dấu của chị . Bây giờ em còn muốn lấy mấy cái của nhân sâm của con trai của chị ?

 
 
Rachel : rất tốt , Jacob sẽ ngủ với chị tối nay , đổi lại em sẽ xin mấy củ nhân sâm

 
 
Leah : Ông xã phải chơi với em , Vì em đã đổi trác mấy củ nhân sâm của con trai em để lấy sự phục vụ của anh yêu dấu.

 
 
Jacob ngủ với Leah tối hôm đó

 
 
Leah sinh ra một em bé trai tên là Issachar
Leah nói : Ông trời đã ban thương cho tôi cô gái nô lệ đến với ông xã yêu dấu của tôi.

 
 
Leah có thai tiếp và sinh ra em bé trai tên là Zebulun.
 
Leah : Ông trời đã ưu đãi tôi những món quà quý báu. Bây giờ ông xã yêu dấu sẽ tôn vinh tôi , Vì tôi đã đẻ 6 người con trai .

 
 
Cuối cùng Leah sinh một em bé gái tên là Dinah

 
 
Ông trời nhớ đến Rachel

 
 
Rachel sinh ra một em bé trai tên là Joseph 
Rachel : Ông trời đã lấy đi mất sự tủi nhục xấu hổ của tui

 
 
Bé trai tên là Joseph

 
 
 
 
 
 
 

Cái tên ISRAEL xuất phát từ đâu ?
 
Jacob thức dậy buổi tối và cùng các thành viên trong gia đinh đi ngang qua Jabbok
 
Jabbok ngày này
en.wikipedia.org/wiki/Zarqa_River
 

 

 
Jacob ở một mình

 
 
Một người đàn ông vật lộn với Jacob

 
 
Cho đến khi Bình minh đến ( mặt trời mọc  )

 
 
Khi người đàn ông thấy rằng ông không thể chế ngự anh ta, anh ta đánh hông của mình, và cái hông của Jacob bị trật khớp như anh đã đấu.

 
 
Người đàn ông nói : hãy để ta đi , trong ngày là vi phạm

 
 
Jacob nói : Tôi sẽ không để ông đi trừ khi ông chúc lành cho tôi

 
 
Người đàn ông nói : Tên của nhà ngươi là gì ?
Jacob nói : Jacob

 
 
Người đàn ông nói : Ngươi sẽ không còn được gọi là Jacob nữa , nhưng ngươi sẽ được gọi là ISRAEL
, bởi vì ngươi đã vật lộn với Ông Trời và người đã thắng thế

 
 
Jacob : Xin ngài làm ơn hãy cho tôi biết tên của ngài 

 
 
 
Tại sao phải hỏi tên của ta

 
 
Và Ông trời chúc lành cho ISRAEL

 
 
 
Tôi đã mặt đối mặt với Ông trời , và tôi vẫn còn sống

 
 
 
Mặt trời mọc , Jacob đang đi trên Peniel, và ông đi khập khiễng vì hông của mình.
Đó là lý do tại sao cho đến ngày nay con cái Israel - Người do thái không ăn dây gân được gắn vào ổ cắm của hông ( ăn thịt động vật ) , bởi vì người đàn ông đã đánh các ổ cắm vào cái mông của Jacob gần các dây gân.

 
 
* ISRAEL có nghĩa là kẻ đã chiếm ưu trong cuộc vật lộn với Ông Trời
 
>>> Còn tiếp

Truyền thuyết dài kinh khủng 3ahh3
 
các bạn thích thì đọc tại đây
 
bricktestament.com/home.html

Đọc mấy truyền thuyết này mới thầy ngày xưa thời cổ đại , bọn Do Thái cũng lưu manh vãi 3blur3
 
bricktestament.com/genesis/joseph_is_ambushed/gn37_02-03.html
 
Thằng Joseph em út bị mấy thằng anh trai trong bộ tộc Israel bán cho bọn Ishmael làm nô lệ bên Ai Cập để đổi lấy 20 miếng Bạc
 
sau đó thằng Joseph cày cuốc bên Ai cập, rùi sau đó lên chức quan cao cấp trong triều đại Ai Cập
 
Rùi thằng Joseph rủ tụi anh em ( kể cả mầy thằng phản bội nó ) qua Ai Cập kiếm ăn 
[ bọn này thương nhau vãi ] 3adore3
 
Bọn Do Thái làm ăn bên ai cập giàu có , rồi sinh sôi nảy nở quá đông đúc nên bị Pharaoh ghét ,
bắt đi tù đày làm nô lệ 
 
….
3crisp3

Từ thời xa xưa cổ đại ở vùng Trung Đông thì họ đã có truyền thống đàn ông hun nhau rùi 3adore3
 
Nụ hôn mang ý nghĩa chúc lành cho nhau , và người ta cũng hun nhau khi gặp mặt nhau , chào hỏi
 
—–
 
 
Có điều người Ả Rập hôn bằng mũi 
 


Người Do Thái hôn bằng miệng 3ahh3 3ahhyes3 3blur3
 


 

Con cháu của Seth và Cain
 
Adam chơi với Eva

 
Họ sinh ra 1 bé trai tên là Seth . Thằng Cain nó đã giết chết người anh em của nó là Abel

 
 
Seth 105 tuổi thì làm cha và có một em bé trai tên là Enosh

 

Cain và vợ
 

 
 
Vợ của Cain có thai và sinh ra bé trai Enoch

 
 
Thông tin thú vị về Enoch khúc 8:57

 

( bên trái ) Enosh con trai của Seth
Enosh là cha của Cainan
( bên phải ) Enoch là con trai của Cain
Enoch là cha của Irad
 

 
 
 (bên trái ) Cháu trai của Seth là Mahalalel
( bên phải ) Chái trai của Cain là Mehuyael

 
( bên trái ) Chắt của Seth là Yered
( bên phải ) Chắt của Cain là Methushael

 
 
( bên trái ) Chút của Seth là Enoch 
( bên phải ) Chút của Cain là Lamech

 
( bên trái ) Chít của Seth là Methuselah
( bên phải ) Lamech lấy 2 vợ , vợ đầu là Adah và vợ thứ hai là Zillah 

 
 
Sau khi Methuselah sinh ra , Enoch đi chơi với Ông trời khoảng 300 năm

 
 

 
 
 
Lamech vợ đầu tiên sinh bé trai Yabal và con thứ là Yubal
Lamech vợ thứ hai sinh bé trai đầu lòng Tubal-Cain và con gái là Naamah

 
 
 
Yabal là tổ tiên của những người sống trong lều và chăn nuôi 

 
 
 
Yubal là tổ tiên của những người chơi âm nhạc bằng đàn hạc và thổi sáo 

 
 
Tubal-Cain làm các dụng cụ bằng Đồng và bằng Sắt 

 
 
 
Đàn Hạc là cái này 

 
 
 
 

3ahhyes3cái đệch dài thế này cơ ah3ahh3

post ngan ngan cho em nho`3ahhyes3

 clgt 3crisp3

Leo núi để bắt được sóng wifi 3crisp3

@EliseXinhDep vai ca wifi 3crisp3

hay quá. thích nhất mấy chỗ "chơi chơi" gì ấy :D

dài   vãi3ahh3………………..

#4703908 1
nhìu quá đọc k hết        

#4703941 1
ui hấp dẫn vãi lìn =))))
Thằng dưới mài tóm tắt hộ t vs 
V
V
V
V
V
V
V

Ảnh hưởng của truyền thuyết Do Thái trong game Final Fantasy 
 
finalfantasy.wikia.com/wiki/Religious_Allusions_in_Final_Fantasy
 
nguồn 
killingifrit.com/forums/topic/106789-tachi-gekko-the-jewish-weapon-skill/
 
Những ký tự của tiếng Do Thái ( Hebrew ) được sử dụng làm hiệu ứng phép thuật trong game
 

 

 
 
 
 
 

wiki.ffxiclopedia.org/wiki/Tachi:_Gekko
 
This weaponskill's original name in the Japanese version is:
太刀・月光 (Hachi no Tachi: Gekkou)
"The Eighth Style of the Tachi: 'Moonlight'."
The kanji are 月 (Getsu): "Moon", and 光 (Kou): "Light". This is reflected in the weaponskill itself, as the animation illustrates a brightly glowing moon. The moon also has a thin, lime-green, outer circle with Hebrew letters, which translate to, "In the beginning, God created the heavens and the earth.".
 
Kỹ năng vũ khí có nguồn gốc từ phiên bản Tiếng Nhật
8 Kiểu của Tachi : ánh sáng Mặt Trăng
Tiếng Kanji là 月 (Getsu): " Mặt Trăng ", và 光 (Kou): "Ánh Sáng ". Cái đó phản ảnh ký năng vũ khí của bản thân nó , qua hình ảnh mô tả một mặt trăng đang phát sáng. Mặt trăng nhỏ , màu xanh quả chanh , bên ngoài vòng tròn là các ký tự của tiếng Do Thái - Hebrew, được dịch ra là
 
" Vào sự khởi đầu , Ông Trời đã tạo ra thiên đàng và mặt đất "
"In the beginning, God created the heavens and the earth."
 
bible.cc/genesis/1-1.htm
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
 
 


Phim tài liệu về Cuộc Sống và Thế Giới của người Do Thái

Khám phá nền văn minh Hồi Giáo Ả Rập
 

Khám Phá Vương Quốc Saudi Ả Rập

Cuộc Sống Sang Trọng ở DUBAI Ả Rập 
3adore3 3blingeye3  


 

Nguồn 
http://www.khoahoc.com.vn/khampha/khao-co-hoc/43750_Khai-quat-den-thieng-3-000-nam-o-Jerusalem.aspx
 

 
 

[size=7]Khai quật đền thiêng 3.000 năm ở Jerusalem[/size]
Cập nhật lúc 10h38' ngày 29/12/2012
Xem thêm: đền thờ cổ xưakhai quật đền thờ cổ xưađền thờ cổ xưa tại jerusalemhiện vật khảo cổcông trình kiến trúccông trình khảo cổvương quốc judahnghi thức thờ cúngtel motza
[justify]Các nhà khảo cổ học Israel đã phát hiện một đền thờ cổ xưa từ thời vương quốc Judah (cách đây gần 3.000 năm) với nhiều bức tượng quý giá.
Theo thông báo của Bộ Ngoại vụ Israel, công trình khảo cổ được thực hiện tại Tel Motza, ngoại vi Jerusalem trước khi người ta cho xây dựng một xa lộ mới ở đây.

Những hiện vật tìm thấy được chế tác từ thế kỷ thứ 9 và 10 trước công nguyên. Đó là những bình, ly bằng gốm dùng trong tế lễ cùng nhiều tượng gốm hình đầu người và con vật.

Khu vực được khai quật - (Ảnh EPA)


Linh vật hình đầu người - (Ảnh Reuters)


Những con vật bằng gốm - (Ảnh Demotix)


Một phần không ảnh khu vực được khai quật - (Ảnh EPA)

Những cổ vật này cung cấp thêm chứng cứ về nghi thức thờ cúng của người Do Thái cổ trong thời kỳ đầu của dòng họ vua David vốn được nêu trong sách Cựu ước.

Nhóm quản lý công trình khảo cổ nhận định: “Sự độc đáo của của cơ cấu kiến trúc này còn đáng chú ý hơn nữa vì nó nằm ở vùng phụ cận thành phố Jerusalem, đóng vai trò quan trọng như một trung tâm tín ngưỡng chính của vương quốc vào thời đó”.
Các chuyên gia cho rằng đây là một kiến trúc đồ sộ, theo truyền thống kiến trúc cổ của vùng Cận Đông, có lối đi rộng hướng về phía đông với nhiều linh vật chứa bên trong và là một trong những đền thờ đầu tiên được xây dựng tại khu vực này.
[/justify]
 
Theo NLĐ

Chủ đề cùng mục


Do Thái, gái nô, gái nô lệ, Ả Rập, di truyền, người Do, hầu gái nô, người Do Thái, Ai Cập, gái hầu gái nô lệ,
Bong88 nhà cái uy tín lời ca khúc Tin mới

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)